Zápis a docházka dětí do MŠ

Popis

Ředitel MŠ stanoví v dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu zápisu do MŠ pro následující školní rok a zveřejní je způsobem v místě obvyklým. Ředitel rozhodne o zařazení dítěte do MŠ zpravidla k počátku školního roku. 

Podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,  středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) se do MŠ hlásí děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však děti od 2 let. Třída MŠ  se naplňuje do počtu 24 dětí.


Co je nutné doložit

Přihlášku, další doklady dle požadavků MŠ.


Lze vyřídit elektronicky

Ne


Způsob vyřízení

Přihláška pro vstup do MŠ je k dispozici na webové adrese: zapisdoms.brno.cz nebo v MŠ, případně na OŠML MMB.

Magistrát města Brna, Odbor školství a mládeže, Dominikánské nám. 3, 601 67 Brno, pedagogický pracovník pro MŠ.

osml@brno.cz


Opravné prostředky

Odvolání proti rozhodnutí ředitele ke krajskému úřadu.


Sankce

Ředitel může ukončit docházku dítěte do MŠ, a to po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte jestliže: a) dítě nedochází bez omluvy zástupcem dítěte do MŠ déle než dva týdny b) zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ a jednání ředitele se zástupcem dítěte směřující ke sjednání nápravy byla bezúspěšná c) ukončení doručí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za šk. stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úplaty Pokud zákonný zástupce nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání nebo zanedbává péči o povinné předškolní vzdělávání, dopouští se přestupku. Za přestupek lze uložit pokutu až do 5.000,- Kč.


Legislativa

Podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

Odkazy

Často kladené dotazy

Přihlášky lze podat do libovolného množství škol.

Spádová MŠ je určena dle trvalého pobytu dítěte - viz vyhláška o spádových obvodech MŠ.

Pomůžeme vám?

Navštivte nás

Podmínkou pro osobní kontakt je předchozí telefonické nebo e-mailové objednání.
Adresa
Dominikánské náměstí 3, 602 00 Brno (navigovat)
Dnes
není úřední den (další dny)
Pondělí
Úterý
není úřední den
Středa
Čtvrtek
není úřední den
Pátek
není úřední den
Sobota, Neděle
zavřeno