Zápis a docházka dětí do MŠ

Popis

Ředitel MŠ stanoví v dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu zápisu do MŠ pro následující školní rok a zveřejní je způsobem v místě obvyklým. Ředitel rozhodne o zařazení dítěte do MŠ zpravidla k počátku školního roku. 

Podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,  středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) se do MŠ hlásí děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však děti od 2 let. Třída MŠ  se naplňuje do počtu 24 dětí.


Co je nutné doložit

Přihlášku, další doklady dle požadavků MŠ.


Lze vyřídit elektronicky

Ne


Způsob vyřízení

Přihláška pro vstup do MŠ je k dispozici na webové adrese: zapisdoms.brno.cz nebo v MŠ, případně na OŠML MMB.

Magistrát města Brna, Odbor školství a mládeže, Dominikánské nám. 3, 601 67 Brno, pedagogický pracovník pro MŠ.

osml@brno.cz


Opravné prostředky

Odvolání proti rozhodnutí ředitele ke krajskému úřadu.


Sankce

Ředitel může ukončit docházku dítěte do MŠ, a to po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte, jestliže: a) dítě nedochází bez omluvy zástupcem dítěte do MŠ déle než dva týdny, b) zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ a jednání ředitele se zástupcem dítěte směřující ke sjednání nápravy byla bezúspěšná, c) ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení, d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úplaty. Pokud zákonný zástupce nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání nebo zanedbává péči o povinné předškolní vzdělávání, dopouští se přestupku. Za přestupek lze uložit pokutu až do 5 000 Kč.


Legislativa

Podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

Často kladené dotazy

Přihlášky lze podat do libovolného množství škol.

Spádová MŠ je určena dle trvalého pobytu dítěte – viz vyhláška o spádových obvodech MŠ.