Žádosti o informace

Žádosti o informace

Popis

Každá fyzická i právnická osoba je oprávněna požádat město Brno o poskytnutí informací. Informací se rozumí jakýkoli zaznamenaný obsah.

Pokud jsou splněny zákonné předpoklady, město Brno informaci ve lhůtě 15 dnů poskytne. Pokud zákon neumožňuje žádosti zcela nebo zčásti vyhovět, vydává se rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Pokud se žádost nevztahuje k působnosti povinného subjektu, pokud brání nedostatek informací o žadateli vyřízení žádosti nebo pokud žadatel do 60 dnů nezaplatí požadovanou úhradu nákladů na poskytnutí informace, žádost se odloží.


Co je nutné doložit

  • Ze žádosti musí být zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
  • Fyzická osoba uvede jméno, příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu.
  • Právnická osoba uvede název, IČO a adresu sídla.

Žadatel dále uvede svou doručovací adresu, pokud se liší od adresy trvalého pobytu nebo sídla (za doručovací adresu se považuje i elektronická adresa).


Lze vyřídit elektronicky

Ano


Způsob vyřízení

  • ústně
  • elektronicky: posta@brno.cz
  • prostřednictvím datové schránky: a7kbrrn
  • osobně prostřednictvím podatelny

úřední hodiny

pondělí      8.00–17.00

úterý         8.00–14.00

středa       8.00–17.00

čtvrtek       8.00–14.00

        pátek        8.00–13.00

  • poštou na adresu: Podatelna Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno

Poplatky

Statutární město Brno je oprávněno požadovat úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s poskytnutím informace, a to v souladu se Sazebníkem úhrad za poskytování informací.


Opravné prostředky

  • Odvolání: Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u Magistrátu města Brna. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Jihomoravského kraje.
  • Stížnost: Stížnost může podat žadatel, který nesouhlasí s vyřízením žádosti, kterému po uplynutí lhůty nebyla poskytnuta informace, kterému byla informace poskytnuta jen částečně nebo který nesouhlasí s výší úhrady za poskytnutou informaci. Stížnost lze podat do 30 dnů u Magistrátu města Brna. O stížnosti rozhoduje Krajský úřad Jihomoravského kraje.

Legislativa

zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů