Vyjádření k záměru z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu

Popis

K odnětí zemědělské půdy ze ZPF (změna druhu pozemku) je třeba souhlasu orgánu ochrany ZPF, s výjimkou v zákoně uvedených případů.


Co je nutné doložit

Žádost o vyjádření k záměru (formulář na webových stránkách). K žádosti přiložit:

 • údaje katastru nemovitostí o pozemcích (výpis z LV nebo informace o parcele),
 • kopii katastrální mapy se zákresem navrhovaného odnětí,
 • plnou moc k zastupování.

Lze vyřídit elektronicky

Ano


Způsob vyřízení

 • elektronicky prostřednictvím datové schránky:

a7kbrrn

 • poštou na adresu: Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, Kounicova 67, 601 67 Brno
 • osobně na Magistrátu města Brna, Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství, Kounicova 67, 601 67 Brno

Úřední hodiny:

pondělí                 8.00–17.00

středa                   8.00–17.00

       pátek                    8.00–12.00


Poplatky

Správní poplatky nejsou stanoveny.


Legislativa

zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF

Často kladené dotazy

 • V zastavěném území pro:

– stavbu včetně souvisejících zastavěných ploch o výměře do 25 m2,

– veřejně prospěšnou stavbu umísťovanou v proluce o velikosti do 0,5 ha.

 • Pro umístění:

– signálů, stabilizačních kamenů a jiných značek pro geodetické účely, vstupních šachet podzemního vedení a stožárů nadzemních vedení, mobilních sítí, pokud v jednotlivých případech nejde o plochu větší než 30 m2,

– přečerpávacích stanic, vrtů, studní a stanic nadzemního nebo podzemního vedení a větrných jam, pokud v jednotlivých případech nejde o plochu větší než 55 m2,

– záměrů na nezastavěné části zastavěného stavebního pozemku.

 • Pro obnovu přirozených a přírodě blízkých koryt vodních toků.
   
 • K nezemědělským účelům po dobu kratší než 1 rok.
   
 • Uložení tuhých statkových hnojiv.
   
 • Pro registrovaný významný krajinný prvek.

Pomůžeme vám?

Navštivte nás

Adresa
Kounicova 67, 602 00 Brno (navigovat)
Dnes
není úřední den (další dny)
Pondělí
Úterý
není úřední den
Středa
Čtvrtek
není úřední den
Pátek
Sobota, Neděle
zavřeno