Žádost o tabulky s registrační značkou

Popis

Tabulky s registrační značkou dostane žadatel nově s registrací nového vozidla. V případě ztráty, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou oznámí vlastník nebo provozovatel tuto skutečnost obecnímu úřadu ORP (MMB). Má-li více tabulek s přidělenou registrační značkou, odevzdá ty, které nebyly ztraceny, zničeny nebo odcizeny, OÚ ORP (MMB). Tento úřad přidělí vozidlu novou registrační značku a vydá tabulky s touto značkou. 

Tiskopis ke stažení (pouze ke ztrátě, odcizení, zničení RZ)


Co je nutné doložit

 • Platný doklad totožnosti žadatele
 • Osvědčení o registraci vozidla, část II. (technický průkaz vozidla)
 • Osvědčení o registraci vozidla, část I. – ORV (OTP)
 • Registrační značku (pokud na vozidle zůstala)
 • Další doklady osvědčující vydání nových tabulek s  registrační značkou (např. protokol o odcizení od Policie ČR)
 • Zplnomocnění při zastupování – písemná plná moc

Vlastník (provozovatel) vozidla:

Fyzická osoba:

 • Doklad totožnosti – platný občanský průkaz, pas nebo jiný jej nahrazující doklad (např. u cizince doklad [j1] o povolení k pobytu, o udělení azylu na území ČR nebo o délce přechodného pobytu, nemá-li tato osoba trvalý pobyt na území ČR) žadatele
 • Jde-li o podnikatele, pak je potřeba živnostenský list nebo výpis ze živnostenského rejstříku, koncesní listina, osvědčení k výkonu podnikatelské činnosti, rozhodnutí o registraci apod.

Právnická osoba:

 • Platný výpis z obchodního rejstříku, zřizovací listina apod.
 • Pokud je žadatelem zástupce právnické osoby, není-li jmenován přímo ve výpisu z obchodního rejstříku, předloží plnou moc od statutárního orgánu.
 • Platný doklad totožnosti
 

Lze vyřídit elektronicky

Ne


Způsob vyřízení

Žádost lze podat na kterémkoli obecním úřadu obce s rozšířenou působností, a to bez ohledu na místo trvalého pobytu nebo sídlo společnosti.

V Brně lze podat žádost na Magistrátu města Brna, Odbor registru vozidel a řidičů, Kounicova 67, a to v úředních hodinách:

 pondělí         8.00–17.00

 úterý             8.00–12.00

 středa           8.00–17.00

 čtvrtek          8.00–12.00

 pátek            8.00–12.00


Poplatky

Jsou řešeny dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položkou 26c - 200 Kč, položka 26g - 50 Kč.

Poplatek se hradí při podání žádosti na pokladně, a to buď v hotovosti, nebo platební kartou.


Legislativa

§ 7e zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, a části třetí vyhlášky MD ČR č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel

Navštivte nás

Adresa
Kounicova 67, 602 00 Brno (navigovat)
Dnes
zavřeno (další dny)
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota, Neděle
zavřeno

Virtuální prohlídka

Objednejte se k nám a vyhněte se frontám

Elektronické objednání

Kontakty