Souhlas s použitím sedimentů na pozemky náležející do zemědělského půdního fondu

Popis

Použití sedimentů na zemědělské půdě je možné pouze se souhlasem orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF), a jedná-li se o ornou půdu nebo trvalý travní porost, při jeho obnově.


Co je nutné doložit

Žádost (formulář na webových stránkách).

K žádosti přiložit:

 • údaje katastru nemovitostí o pozemcích (výpis z listu vlastnictví (LV) nebo informace o parcele); je-li pozemek zařazen v evidenci půdy podle zákona o zemědělství, identifikuje se identifikačním číslem půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku a jeho výměrou, jinak se identifikuje katastrálním územím a parcelním číslem pozemku,
 • kopii katastrální mapy se zákresem dotčených pozemků,
 • souhlas vlastníka zemědělské půdy nebo jiné osoby, která je oprávněna tuto zemědělskou půdu užívat,
 • uvedení celkového množství sedimentů v tunách sušiny, které má na nich být použito,
 • údaje o kvalitě sedimentů v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem, ne starší 3 let,
 • údaj o původu sedimentů,
 • informace o způsobu vzorkování půd a sedimentů a o technologickém zpracování sedimentů před použitím,
 • údaje o kvalitě půdy, na kterou mají být sedimenty použity, v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem,
 • potvrzení laboratoře o odběru a hodnocení vzorků sedimentu a půdy, na kterou mají být sedimenty použity, s uvedením akreditace pro provádění odběrů a rozborů,
 • umístění mezideponie,
 • předpokládané datum zahájení použití sedimentů,
 • plnou moc k zastupování.

Lze vyřídit elektronicky

Ano


Způsob vyřízení

 • elektronicky prostřednictvím datové schránky: a7kbrrn
 • poštou na adresu: Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, Kounicova 67, 601 67 Brno 
 • osobně na Magistrátu města Brna, Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství, Kounicova 67, 601 67 Brno

Úřední hodiny:

pondělí                 8.00–17.00

středa                   8.00–17.00

       pátek                    8.00–12.00


Poplatky

Správní poplatky nejsou stanoveny.


Opravné prostředky

Proti rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje podáním učiněným u Odboru VLHZ MMB, Kounicova 67, 601 67 Brno.


Sankce

Použití upravených kalů nebo sedimentů na zemědělské půdě, u níž došlo k překročení preventivních hodnot:

 • právnická a podnikající fyzická osoba: pokuta do 10 000 000 Kč
 • fyzická osoba: pokuta do 1 000 000 Kč

 

Neoznámení zahájení použití sedimentů ve stanovené lhůtě:

 • právnická a podnikající fyzická osoba: pokuta do 500 000 Kč
 • fyzická osoba: pokuta do 50 000 Kč

Legislativa

ust. § 3a zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF

 

vyhláška č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě

 

ust. § 9 zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, ve znění pozdějších předpisů

Odkazy

Formuláře

Všechny formuláře spadající pod Oddělení zemědělství naleznete na stránce pod následujícím odkazem.

Často kladené dotazy

Ne.

Pomůžeme vám?

Navštivte nás

Adresa
Kounicova 67, 602 00 Brno (navigovat)
Dnes
není úřední den (další dny)
Pondělí
Úterý
není úřední den
Středa
Čtvrtek
není úřední den
Pátek
Sobota, Neděle
zavřeno