Souhlas s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu

Popis

K odnětí zemědělské půdy ze ZPF (změna druhu pozemku) je třeba souhlasu orgánu ochrany ZPF, s výjimkou v zákoně uvedených případů.


Co je nutné doložit

Žádost (formulář na webových stránkách).

K žádosti přiložit:

 • údaje katastru nemovitostí o pozemcích (výpis z LV nebo informace o parcele),
 • kopii katastrální mapy se zákresem navrhovaného odnětí,
 • vyhodnocení důsledků navrhovaného umístění staveb na ZPF podle prováděcí vyhlášky (formulář na webových stránkách),
 • vyjádření vlastníka zemědělské půdy, jejíž odnětí ze ZPF se navrhuje,
 • výpočet odvodů,
 • plán rekultivace, má-li být půda po ukončení účelu odnětí vrácena do ZPF nebo rekultivována zalesněním či zřízením vodní plochy,
 • informaci, v jakém následném řízení podle zvláštního právního předpisu má být souhlas s odnětím zemědělské půdy podkladem,
 • plnou moc k zastupování,

dále dle povahy odnětí: závazné stanovisko Odboru územního plánování a rozvoje MMB, zda je záměr z hlediska platné územně plánovací dokumentace přípustný.


Lze vyřídit elektronicky

Ano


Způsob vyřízení

 • elektronicky prostřednictvím datové schránky:

a7kbrrn

 • poštou na adresu: Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, Kounicova 67, 601 67 Brno
 • osobně na Magistrátu města Brna, Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství, Kounicova 67, 601 67 Brno

Úřední hodiny:

pondělí                8.00–17.00

středa                  8.00–17.00

pátek                   8.00–12.00


Poplatky

Správní poplatek není stanoven.

Pokud je odnětí ze ZPF zpoplatněno, výše odvodů se pohybuje podle kvality půdy a podle faktorů životního prostředí, které jsou odnětím zemědělské půdy dotčeny.


Opravné prostředky

 • Souhlas vydaný formou závazného stanoviska:

Závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Proti závaznému stanovisku se nelze odvolat. Odvolání je možné podat proti rozhodnutí stavebního úřadu, ke kterému je toto stanovisko vydáváno.

 • Souhlas vydaný formou rozhodnutí:

Proti rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje podáním učiněným u Odboru VLHZ MMB, Kounicova 67, 601 67 Brno.


Sankce

Za užívání zemědělské půdy k nezemědělským účelům bez souhlasu s jejím odnětím:

 • právnická a podnikajících fyzická osoba: pokuta do 10 000 000 Kč
 • fyzická osoba: pokuta do 1 000 000 Kč

Legislativa

ust. § 9 odst. 8 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF

 

ust. § 11–14 vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany ZPF

Často kladené dotazy

Souhlas k odnětí je nutné předložit stavebnímu úřadu již spolu s žádostí o vydání územního souhlasu nebo územního rozhodnutí, s výjimkou případů, kdy takového souhlasu není třeba.

Pomůžeme vám?

Navštivte nás

Adresa
Kounicova 67, 602 00 Brno (navigovat)
Dnes
není úřední den (další dny)
Pondělí
Úterý
není úřední den
Středa
Čtvrtek
není úřední den
Pátek
Sobota, Neděle
zavřeno