Rozhodnutí v pochybnostech, že se nejedná o součást zemědělského půdního fondu

Popis

Nesoulad mezi zápisem v katastru nemovitostí a skutečným stavem. 


Co je nutné doložit

Žádost (formulář na webových stránkách).

K žádosti přiložit:

 • údaje katastru nemovitostí o pozemcích (výpis z listu vlastnictví nebo informace o parcele),
 • kopii katastrální mapy,
 • stavební povolení, kolaudační rozhodnutí aj.,
 • geometrický plán (pokud se jedná o část pozemku),
 • souhlasné vyjádření vlastníka pozemku (pokud je rozdílný od žadatele),
 • doklady, o které se pochybnost opírá,
 • vyjádření stavebního úřadu ke stávajícímu využití pozemku,
 • další doklady podle povahy žádosti,
 • plnou moc k zastupování.

Je nutné prokázat, že pozemek je veden v katastru nemovitostí v rozporu s právním stavem, tj. že v minulosti došlo k jeho faktickému a právnímu odnětí ze zemědělského půdního fondu (ZPF). Žadatel musí prokázat příslušnými doklady vydanými podle stavebního zákona (nejčastěji), že ke změně druhu pozemků došlo legální cestou.


Lze vyřídit elektronicky

Ano


Způsob vyřízení

 • elektronicky prostřednictvím datové schránky:  a7kbrrn
 • poštou na adresu: Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, Kounicova 67, 601 67 Brno
 • osobně na Magistrátu města Brna, Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství, Kounicova 67, 601 67 Brno

Úřední hodiny:

pondělí                 8.00–17.00

středa                   8.00–17.00

       pátek                    8.00–12.00


Poplatky

Správní poplatky nejsou stanoveny.


Opravné prostředky

Proti rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje podáním učiněným u Odboru VLHZ MMB, Kounicova 67, 601 67 Brno.


Sankce

Za užívání zemědělské půdy k nezemědělským účelům bez souhlasu s jejím odnětím:

 • právnická a podnikajících fyzická osoba: pokuta do 10 000 000 Kč
   
 • fyzická osoba: pokuta do 1 000 000 Kč

Legislativa

ust. § 1 odst. 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Všechny formuláře spadající pod Oddělení zemědělství naleznete na stránce pod následujícím odkazem.

Často kladené dotazy

Ne.

V pochybnostech je možno rozhodnout pouze o pozemku jako celku. Při rozhodování o části pozemku je nutné vyhotovit oddělovací geometrický plán.