Žádost o duplikát dokladu k vozidlu

Popis

Doklady k vozidlu jsou: osvědčení o registraci vozidla, část II. = technický průkaz (TP), osvědčení o registraci vozidla, část I. = ORV (dříve OTP – malý TP), technický průkaz zvláštního vozidla a osvědčení o registraci zvláštního vozidla. Žadatel může požádat o vystavení duplikátu dokladu k vozidlu z důvodu ztráty, zničení, odcizení, poškození a popsání.

Tiskopis ke stažení


Co je nutné doložit

  • Platný doklad totožnosti žadatele
  • Osvědčení o registraci vozidla, část II. (technický průkaz vozidla) – nejedná-li se o duplikát tohoto dokladu
  • Osvědčení o registraci vozidla, část I. – ORV (OTP) – nejedná-li se o duplikát tohoto dokladu
  • Další doklady osvědčující vydání duplikátu (např. protokol o odcizení od Policie ČR)
  • Zplnomocnění při zastupování – písemná plná moc

Vlastník (provozovatel) vozidla:

Fyzická osoba:

  • Doklad totožnosti – platný občanský průkaz, pas nebo jiný jej nahrazující doklad (např. u cizince doklad o povolení k pobytu, o udělení azylu na území ČR nebo o délce přechodného pobytu, nemá-li tato osoba trvalý pobyt na území ČR) žadatele.
  • Jde-li o podnikatele, pak je potřeba živnostenský list nebo výpis ze živnostenského rejstříku, koncesní listina, osvědčení k výkonu podnikatelské činnosti, rozhodnutí o registraci apod.

Právnická osoba:

  • Platný výpis z obchodního rejstříku, zřizovací listina apod.
  • Pokud je žadatelem zástupce právnické osoby, není-li jmenován přímo ve výpisu z obchodního rejstříku, předloží plnou moc od statutárního orgánu.
  • Platný doklad totožnosti
 

Lze vyřídit elektronicky

Ne


Způsob vyřízení

Žádost lze podat na kterémkoli obecním úřadu obce s rozšířenou působností, a to bez ohledu na místo trvalého pobytu nebo sídlo společnosti.

V Brně lze podat žádost na Magistrátu města Brna, Odbor registru vozidel a řidičů, Kounicova 67, a to v úředních hodinách:

 pondělí         8.00–17.00

 úterý             8.00–12.00

 středa           8.00–17.00

 čtvrtek          8.00–12.00

 pátek            8.00–12.00


Poplatky

Jsou řešeny dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položkou 26q nebo 16.

Poplatek se hradí při podání žádosti na pokladně, a to buď v hotovosti, nebo platební kartou.


Legislativa

§ 7f zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, a části třetí vyhlášky MD ČR č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel

Navštivte nás

Adresa
Kounicova 67, 602 00 Brno (navigovat)
Dnes otevřeno
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota, Neděle
zavřeno

Virtuální prohlídka

Objednejte se k nám a vyhněte se frontám

Elektronické objednání

Kontakty