Vývoz vozidla

Popis

Řeší vývoz vozidla registrovaného v registru vozidel ČR. Maximální doba, po kterou může být vozidlo registrováno na vývozní značku, jsou 3 měsíce. Vývoz vozidla je možno touto formou řešit v rámci EU i třetích zemí. O vývoz vozidla žádá jeho vlastník (osoba uvedená v technickém průkazu) a doplňuje údaje o osobě, na kterou bude vozidlo vyvezeno.

Tiskopis ke stažení


Co je nutné doložit

- Platný doklad totožnosti žadatele
- Osvědčení o registraci vozidla, část II. (technický průkaz vozidla)
- Osvědčení o registraci vozidla, část I. – ORV (OTP)
- Odevzdat tabulky s registrační značkou – SPZ
- U vozidla musela být provedena evidenční kontrola, která není starší než 1 rok před podáním žádosti
- Zplnomocnění při zastupování – písemná plná moc
- Písemnou žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz

Vlastník vozidla:

Fyzická osoba:

  • Doklad totožnosti – platný občanský průkaz, pas nebo jiný jej nahrazující doklad (např. u cizince doklad o povolení k pobytu, o udělení azylu na území ČR nebo o délce přechodného pobytu, nemá-li tato osoba trvalý pobyt na území ČR) žadatele.    
  • Jde-li o podnikatele, pak je potřeba živnostenský list nebo výpis ze živnostenského rejstříku, koncesní listina, osvědčení k výkonu podnikatelské činnosti, rozhodnutí o registraci apod.

Právnická osoba:

  • Platný výpis z obchodního rejstříku, zřizovací listina apod.
  • Pokud je žadatelem zástupce právnické osoby, není-li jmenován přímo ve výpisu z obchodního rejstříku, předloží plnou moc od statutárního orgánu.     
  • Platný doklad totožnosti

Lze vyřídit elektronicky

Ne


Způsob vyřízení

Žádost lze podat na kterémkoli obecním úřadu obce s rozšířenou působností, a to bez ohledu na místo trvalého pobytu nebo sídlo společnosti.

V Brně lze podat žádost na Magistrátu města Brna, Odbor registru vozidel a řidičů, Kounicova 67, a to v úředních hodinách:

pondělí                8.00–17.00

úterý                    8.00–12.00

středa                  8.00–17.00

čtvrtek                 8.00–12.00

pátek                   8.00–12.00


Poplatky

Vývoz vozidla je vázán na výdej počtu tabulek registrační značky podle kategorie vozidla a zápis změny do technického průkazu vozidla:

  • motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly (osobní, nákladní automobil, autobus atd.): 450 Kč ( položka 2x26c +26g)
  • motocykl, přípojné vozidlo, traktor, zvláštní vozidlo: 250 Kč (položka 26c + 26g)   

Poplatek se hradí při podání žádosti na pokladně, a to buď v hotovosti, nebo platební kartou.


Legislativa

§ 14 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Navštivte nás

Adresa
Kounicova 67, 602 00 Brno (navigovat)
Dnes
zavřeno (další dny)
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota, Neděle
zavřeno

Virtuální prohlídka

Objednejte se k nám a vyhněte se frontám

Elektronické objednání