Vývoz vozidla

Popis

Řeší vývoz vozidla registrovaného v registru vozidel ČR. Maximální doba, po kterou může být vozidlo registrováno na vývozní značku, jsou 3 měsíce. Vývoz vozidla je možno touto formou řešit v rámci EU i třetích zemí. O vývoz vozidla žádá jeho vlastník (osoba uvedená v technickém průkazu) a doplňuje údaje o osobě, na kterou bude vozidlo vyvezeno.

Tiskopis ke stažení


Co je nutné doložit

- Platný doklad totožnosti žadatele
- Osvědčení o registraci vozidla, část II. (technický průkaz vozidla)
- Osvědčení o registraci vozidla, část I. – ORV (OTP)
- Odevzdat tabulky s registrační značkou – SPZ
- Protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, který není starší než 30 dní
- Zplnomocnění při zastupování – písemná plná moc
- Písemnou žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz

Vlastník vozidla:

Fyzická osoba:

  • Doklad totožnosti – platný občanský průkaz, pas nebo jiný jej nahrazující doklad (např. u cizince doklad o povolení k pobytu, o udělení azylu na území ČR nebo o délce přechodného pobytu, nemá-li tato osoba trvalý pobyt na území ČR) žadatele s úředně ověřeným podpisem nebo podepsaný zmocnitelem způsobem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje při právním jednání vůči státu v souvislosti s výkonem jeho působnosti účinky vlastnoručního podpisu.   
  • Jde-li o podnikatele, pak je potřeba živnostenský list nebo výpis ze živnostenského rejstříku, koncesní listina, osvědčení k výkonu podnikatelské činnosti, rozhodnutí o registraci apod.

Právnická osoba:

  • Platný výpis z obchodního rejstříku, zřizovací listina apod.
  • Pokud je žadatelem zástupce právnické osoby, není-li jmenován přímo ve výpisu z obchodního rejstříku, předloží plnou moc od statutárního orgánu s úředně ověřeným podpisem nebo podepsanou zmocnitelem způsobem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje při právním jednání vůči státu v souvislosti s výkonem jeho působnosti účinky vlastnoručního podpisu.    
  • Platný doklad totožnosti

Lze vyřídit elektronicky

Ne


Způsob vyřízení

Žádost lze podat na kterémkoli obecním úřadu obce s rozšířenou působností, a to bez ohledu na místo trvalého pobytu nebo sídlo společnosti.

V Brně lze podat žádost na Magistrátu města Brna, Odboru dopravněsprávních činností, Kounicova 67, a to v úředních hodinách:

pondělí                8.00–17.00

úterý                    8.00–12.00

středa                  8.00–17.00

čtvrtek                 8.00–12.00

pátek                   8.00–12.00


Poplatky

Vývoz vozidla je vázán na výdej počtu tabulek registrační značky podle kategorie vozidla a zápis změny do technického průkazu vozidla:

  • motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly (osobní, nákladní automobil, autobus atd.): 450 Kč
  • motocykl, přípojné vozidlo, traktor, zvláštní vozidlo: 250 Kč 

Poplatek se hradí při podání žádosti na pokladně, a to buď v hotovosti, nebo platební kartou.


Legislativa

§ 14 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Navštivte nás

Adresa
Kounicova 67, 602 00 Brno (navigovat)
Dnes otevřeno
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota, Neděle
zavřeno

Virtuální prohlídka

Objednejte se k nám a vyhněte se frontám

Elektronické objednání