Souhlas vodoprávního úřadu podle vodního zákona

Popis

Žádost o udělení souhlasu podle vodního zákona může podat kterákoli fyzická nebo právnická osoba.

Souhlas vodoprávního úřadu je třeba ke stavbám, zařízením nebo činnostem, k nimž není třeba povolení podle vodního zákona, které však mohou ovlivnit vodní poměry, a to:

a) ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní poměry,

b) ke zřizování dálkových potrubí a stavbám umožňujícím podzemní skladování látek v zemských dutinách, jakož i ke skladům, skládkám, popřípadě nádržím, pokud provoz uvedených staveb a skládek může významně ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod,

c) ke stavbám, k těžbě nerostů nebo k terénním úpravám v záplavových územích; ustanovení § 67 tím není dotčeno,

d) ke stavbám ve vzdálenosti do 15 m od vzdušné paty ochranné hráze vodního toku,

e) ke stavbám v ochranných pásmech vodních zdrojů,

f) k úložným místům pro nakládání s těžebním odpadem nebo k rozhodnutí o povinnosti shromažďovat a upravovat znečištěnou vodu a průsaky podle jiného právního předpisu,

g) k vrtům pro využívání energetického potenciálu podzemních vod, z nichž se neodebírá nebo nečerpá podzemní voda; nestanoví-li tento zákon jinak, vodoprávní úřad může v řízení o udělení tohoto souhlasu žadateli uložit, aby mu předložil vyjádření osoby s odbornou způsobilostí,

h) k ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur podle jiného právního předpisu,

i) ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku, jejichž cílem je následné využití průzkumného díla na stavbu k jímání podzemní vody nebo pro vrty pro využívání energetického potenciálu podzemních vod.

 

Správní řízení je ukončeno závazným stanoviskem nebo rozhodnutím.


Co je nutné doložit

Soupis dokladů k doložení viz formulář podle vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu (Příloha č. 11).


Lze vyřídit elektronicky

Ano


Způsob vyřízení

  • elektronicky prostřednictvím datové schránky: a7kbrrn
  • poštou na adresu: Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, Kounicova 67, 601 67 Brno
  • osobně na Magistrátu města Brna, Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství, Kounicova 67, 601 67 Brno

Úřední hodiny:

pondělí                   8.00–17.00

středa                     8.00–17.00

pátek                      8.00–12.00


Poplatky

Správní poplatky nejsou stanoveny.


Opravné prostředky

Závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Proti závaznému stanovisku se nelze odvolat. Odvolání je možné podat proti rozhodnutí stavebního úřadu, ke kterému je toto stanovisko vydáváno.

Proti rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje podáním učiněným u Odboru VLHZ MMB, Kounicova 67, 601 67 Brno.


Sankce

Pokuta za porušení povinností podle vodního zákona se stanoví až do výše 500 000 Kč.


Legislativa

ust. § 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Často kladené dotazy

Vodoprávní souhlas ke stavbě jednotlivých obytných budov v záplavovém území vydává dle Statutu města Brna vodoprávní úřad příslušné městské části.

Vodoprávní souhlas k průzkumným hydrogeologickým vrtům pro následné vybudování studny pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) vydává dle Statutu města Brna vodoprávní úřad příslušné městské části.

Pomůžeme vám?

Navštivte nás

Adresa
Kounicova 67, 602 00 Brno (navigovat)
Dnes otevřeno
Pondělí
Úterý
není úřední den
Středa
Čtvrtek
není úřední den
Pátek
Sobota, Neděle
zavřeno