Rozhodnutí o odnětí lesního pozemku plnění funkcí lesa

Popis

Vyřizuje stavebník, resp. investor stavby, případně jím zplnomocněný zástupce v případě provádění stavby na lesním pozemku.

Jedná se o správní řízení ukončené rozhodnutím.

Výsledek úkonu je rozhodnutí o souhlasu s povolením odnětí v případech, kdy má dojít k povolení stavby v lese.


Co je nutné doložit

Přílohy k písemné žádosti:

 • označení příjemce podání
 • označení předmětu žádosti
 • u fyzické osoby žadatelovo jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt; u právnické osoby název, právní forma, IČ, sídlo, jméno, příjmení a funkce zástupce, číslo telefonu, příp. e-mail
 • vlastnická nebo jiná práva k dotčeným pozemkům, souhlasy spoluvlastníků včetně plných mocí, pokud byly uděleny
 • podrobné zdůvodnění požadavku s uvedením údajů o uvažovaném použití pozemků určených k plnění funkcí lesa
 • údaje o celkovém rozsahu pozemků určených k plnění funkcí lesa, jejichž zábor se předpokládá, podle způsobu záboru – trvalé nebo dočasné odnětí, trvalé nebo dočasné omezení; u dočasných záborů jeho počátek a konec
 • údaje o dotčených pozemcích určených k plnění funkcí lesa podle katastru nemovitostí (obec, katastrální území, parcelní číslo, druh, výměra pozemku, údaje o vlastníkovi a nájemci pozemku)
 • snímek katastrální mapy s grafickým znázorněním požadovaného záboru, u trvalého odnětí geometrický plán
 • údaje lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy o lesních porostech na dotčených pozemcích, včetně jejich zařazení do hospodářských souborů a kategorií lesa
 • komplexní výpočet náhrad škod na lesních porostech a předpoklad zvýšených provozních nákladů
 • výpočet poplatku za odnětí
 • u dočasného záboru návrh plánu rekultivace, pokud je nezbytný
 • územní rozhodnutí nebo stanoviska dotčených orgánů státní správy v případě, že se územní rozhodnutí nevydává, popřípadě se slučuje územní a stavební řízení
 • vyjádření vlastníka a nájemce dotčených pozemků určených k plnění funkcí lesa, vyjádření odborného lesního hospodáře nebo právnické či fyzické osoby pověřené touto funkcí

Lze vyřídit elektronicky

Ano


Způsob vyřízení

 • elektronicky prostřednictvím datové schránky: a7kbrrn
 • poštou na adresu: Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, Kounicova 67, 601 67 Brno
 • osobně na Magistrátu města Brna, Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství, Kounicova 67, Brno

Úřední hodiny:

pondělí                   8.00–17.00

středa                     8.00–17.00

pátek                      8.00–12.00


Poplatky

Správní poplatky se nevyměřují.

Vyměřuje se poplatek za odnětí dle zákona o lesích.


Opravné prostředky

Proti rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje podáním učiněným u Odboru VLHZ MMB, Kounicova 67, 601 67 Brno.


Sankce

Pokuta až do výše 1 000 000 Kč.


Legislativa

 • ust. § 15, ust. § 16, ust. § 17 a ust. § 54 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška MZe č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa

Pomůžeme vám?

Navštivte nás

Adresa
Kounicova 67, 602 00 Brno (navigovat)
Dnes
není úřední den (další dny)
Pondělí
Úterý
není úřední den
Středa
Čtvrtek
není úřední den
Pátek
Sobota, Neděle
zavřeno