Provozování MŠ a jiných předškolních zařízení, hlídání dětí

Hlídání dětí (předškolní zařízení – mateřské školy, mateřská a dětská centra, jesle, dětské skupiny ad.)
Mateřské školy (příp. jiná předškolní zařízení) je nutné v první řadě rozlišit na ty, které jsou zařazeny do rejstříku škol a školských zařízení vedeného podle školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.,  ve znění pozdějších předpisů), a na ty, které do tohoto rejstříku zařazeny nejsou.

1. MATEŘSKÉ ŠKOLY (MŠ) V REŽIMU ŠKOLSKÉHO ZÁKONA
Ve smyslu § 3 odst. 3 písm. t) živnostenského zákona (zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů) výchova a vzdělávání v předškolních zařízeních zařazených do rejstříku škol a školských zařízení není živností a podléhá tedy režimu nikoli živnostenského, ale školského zákona. Školky se zřizují jako právnické osoby, často mají formu např. obecně prospěšných společností nebo obchodních společností. MŠ mohou mít celodenní, polodenní a internátní provoz. Hlavní výhodou tohoto kroku je možnost získat část finančních prostředků od státu. Zároveň se však jedná o poměrně složitou proceduru vzniku takového subjektu a jeho zápisu do příslušných rejstříků a závazek dodržet vzdělávací programy stanovené ministerstvem, které by měly garantovat přípravu dětí pro budoucí přijetí na základní školu. Speciálním typem školy je "firemní školka" – mateřská škola určená ke vzdělávání dětí zaměstnanců zřizovatele nebo jiného zaměstnavatele nebo zaměstnavatelů podle § 34 odst. 8 školského zákona.

Bližší informace lze získat na krajských úřadech; v našem kraji zde:
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor školství
Cejl 73
602 00 Brno
tel.: 541 653 502
e-mail: os@kr-jihomoravsky.cz

2. PODNIKÁNÍ V REŽIMU ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA
Činnost předškolních zařízení nezařazených do rejstříku škol a školských zařízení podléhá režimu živnostenského zákona. Její zařazení do konkrétní živnosti se řídí věkem dítěte, hranicí jsou tři roky věku dítěte.

ŽIVNOSTENSKÉ OPRÁVNĚNÍ

a) Pokud bude poskytována služba spočívající ve výchově dětí nad tři roky věku, půjde o živnost volnou "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona", obor činnosti č. 72 "Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti", jehož obsahová náplň je následující:

Výchova dětí nad tři roky věku v předškolních zařízeních, výuka v soukromých školách a zařízeních sloužících odbornému vzdělávání, pokud tato nejsou zařazena do rejstříku škol a školských zařízení. Jiná mimoškolní výchova a vzdělávání, doučování žáků a studentů, výchovně vzdělávací činnost na dětských táborech a jiných zotavovacích akcích, zejména vedení těchto akcí, zajišťování výchovných, relaxačních a vzdělávacích programů pro účastníky těchto akcí, dohled nad dětmi a podobně. Výuka jazyků, případně znakové řeči, výuka hry na hudební nástroj, výtvarného umění (malířství, sochařství, umělecké fotografie a podobně), baletu, uměleckého tance, herectví, mimického projevu a podobně. Společenská výchova a s ní spojená výuka společenského tance. Pořádání odborných kurzů blíže specifikovaných (například výpočetní techniky, šití, vaření, pěstování rostlin) a pořádání seminářů a školení v různých oblastech, zejména organizační zajištění kurzů a školení, zajištění prostor pro konání akce, příprava materiálů a podkladů pro školení, zajištění lektorů a vlastní lektorská činnost. Kondiční a zdokonalovací výcvik držitelů řidičského oprávnění, zdokonalování odborné způsobilosti řidičů. Výuka obsluhy a řízení technických zařízení sloužících pro různé účely (výtahů, zdvižných vozíků, lyžařských vleků a dalších technických zařízení). Výuka řízení sportovních létajících zařízení a plavidel.

Obsahem činnosti není výchova a vzdělávání ve školách, předškolních a školských zařízeních zařazených do rejstříku škol a školských zařízení, vzdělávání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech a programech celoživotního vzdělávání podle jiného právního předpisu. Obsahem činnosti dále není dohled na dětmi v rodinách, zprostředkování ani prodej zájezdů, poskytování hostinské činnosti, ubytovacích služeb, ani pořádání kurzů a školení subjekty zřízenými za tím účelem podle jiných právních předpisů, výcvik střelby ze zbraní, výuka řízení motorových vozidel, letadel, poskytování tělovýchovných a sportovních služeb, pořádání kurzů a školení podle jiných předpisů školami a školskými zařízeními zařazenými do rejstříku škol a školských zařízení. Obsahem činnosti rovněž není zaškolení obsluhy technického zařízení jeho výrobcem v souvislosti s uvedením zařízení do provozu, výuka obsluhy technických zařízení provozovaná ve školách a školských zařízeních zařazených do rejstříku škol a školských zařízení.   

b) Další možností v rámci živnostenského podnikání je obor činnosti č. 79. "Poskytování služeb pro rodinu a domácnost" volné živnosti "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona", jehož obsahová náplň je následující:

Poskytování služeb pro rodinu a domácnost, zejména zajišťování chodu domácnosti (vaření, úklid, praní, žehlení, péče o zahradu a podobně), individuální péče o osoby, zejména o děti nad tři roky věku v rodinách, příležitostné krátkodobé hlídání dětí (včetně dětí do tří let věku), obstarávání nákupů a jiných záležitostí souvisejících s chodem domácnosti a jiná obstaravatelská činnost.

Obsahem činnosti není poskytování sociálních služeb podle zákona o sociálních službách, péče o děti do tří let věku v denním režimu, ostraha osob a objektů (osobní strážci, hlídači a podobně) a další činnosti související s chodem domácnosti, jež jsou předmětem živností řemeslných, vázaných a koncesovaných.

c) V případě, že by se jednalo o výchovu, resp. péči o děti  do tří let věku, už by daná činnost nespadala pod shora jmenovanou živnost volnou, ale do živnosti vázané "Péče o dítě do tří let věku v denním režimu", jejíž obsahová náplň je následující:

Výchovná péče o svěřené děti do tří let věku v denním nebo v celotýdenním režimu zaměřená na rozvoj rozumových a řečových schopností, pohybových, pracovních, hudebních, výtvarných schopností a kulturně hygienických návyků přiměřených věku dítěte. Zajišťování bezpečnosti a zdraví dětí, jejich pobytu na čerstvém vzduchu, stravování, spánku v odpovídajícím hygienickém prostředí a osobní hygieny dětí, včetně poskytování první pomoci.

Obsahové náplně živností jsou stanoveny nařízením vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn.
Jesle – zařízení do dvou let věku dítěte – bylo možné provozovat i mimo režim živnostenského zákona, tj. jako zdravotnické zařízení. Tato možnost skončila dne 1. 4. 2012 nabytím účinnosti zákona o zdravotních službách a provozovatelé jeslí – zdravotnických zařízení, kteří hodlají v této činnosti pokračovat, si musí vyřídit nejpozději k 1. 4. 2013 uvedenou vázanou živnost.

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST PRO VOLNOU ŽIVNOST
K získání živnostenského oprávnění na volnou živnost „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, obory činnosti č. 72 a č. 79, není třeba prokázat odbornou způsobilost.

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST PRO ŽIVNOST PÉČE O DÍTĚ DO TŘÍ LET VĚKU V DENNÍM REŽIMU A ODBORNÁ ZPŮSOBILOST PRO VÝKON ČINNOSTI

1) Odborná způsobilost pro živnost
Pro získání živnostenského oprávnění je požadováno splnění níže uvedené odborné způsobilosti:

a) odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry nebo zdravotnického asistenta nebo ošetřovatele nebo porodní asistentky nebo záchranáře podle zvláštního právního předpisu, nebo
b) odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách podle zvláštního právního předpisu, nebo
c) odborná kvalifikace k výkonu povolání učitele mateřské školy podle zvláštního právního předpisu, nebo
d) profesní kvalifikace pro činnost chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky podle zvláštního právního předpisu

Ad a)
všeobecná sestra, zdravotnický asistent, ošetřovatel, porodní asistentka, záchranář

právní úprava: zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů. 

Ad b)
sociální pracovník a pracovník v sociálních službách

právní úprava: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

  • odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka – § 110 odst. 4
  • odborná způsobilost pracovníka v sociálních službách – § 116 odst. 5 cit. zákona

Ad c)
učitel mateřské školy

právní úprava: zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  • odborná způsobilost k výkonu učitele mateřské školy – § 6 cit. zákona

Ad d)
chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

právní úprava: zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů


2) Odborná způsobilost fyzické osoby vykonávající činnosti
Výše uvedená vázaná živnost "Péče o dítě do tří let věku v denním režimu" spadá mezi živnosti, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost (dle § 7 odst. 6 živnostenského zákona).

Požadovaná odborná způsobilost pro výkon této činnosti je upravena v příloze č. 5 živnostenského zákona a je stanovena následovně:

a) odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry nebo zdravotnického asistenta nebo ošetřovatele nebo porodní asistentky nebo záchranáře nebo všeobecného sanitáře podle zvláštního právního předpisu (zák. č. 96/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), nebo
b) odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách podle zvláštního právního předpisu (zák. č. 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů), nebo
c) odborná kvalifikace k výkonu povolání učitele mateřské školy podle zvláštního právního předpisu (zák. č. 563/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), nebo
d) profesní kvalifikace pro činnost chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky podle zvláštního právního předpisu (zák. č.179/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů)
e) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru v nezávislém postavení (§ 420 občanského zákoníku) nebo v pracovněprávním vztahu, nebo
f) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 18/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

Bude-li tedy výkon živnosti realizován osobně podnikatelem – fyzickou osobou, statutárním orgánem právnické osoby, zaměstnanci podnikatele apod., musí tyto osoby splňovat výše uvedenou odbornou způsobilost.

ZPŮSOBILOST PROVOZOVNY
Neméně důležitá je rovněž druhá rovina problému, a sice otázka způsobilosti prostoru, v němž je činnost vykonávána, po stránce stavební, hygienické apod.

Ve smyslu § 17 odst. 4 živnostenského zákona je podnikatel povinen zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních právních předpisů.

Těmito zvláštními předpisy jsou zejména předpisy stavební, kde základem je stavební zákon a rovněž předpisy hygienické -  zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví…, ve znění pozdějších předpisů, a řada prováděcích předpisů. U předškolních zařízení především vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 410/2005 Sb., která podrobně stanovuje požadavky na  prostor a hygienu, včetně vyžadovaného množství zeleně v okolí, teploty a vlhkosti vzduchu v interiéru apod.. Podle § 1 se vyhláška vztahuje na provozování živnosti péče o dítě do 3 let věku v denním režimu a živnosti mimoškolní výchova a vzdělávání, je-li živnost provozována v provozovně (dále jen "provozovny pro výchovu a vzdělávání").

Jelikož ustanovení právních předpisů bývají mnohdy poměrně přísná, a tedy ne každý objekt musí nutně jejich požadavkům vyhovět (např. nelze vyloučit nutnost změny stavby či změny v užívání stavby), doporučujeme obrátit se v první řadě na příslušný stavební úřad (na území města Brna fungují zpravidla v rámci úřadů městských částí), a taktéž na krajskou hygienickou stanici; v našem kraji zde:

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje
Jeřábkova 4
602 00 Brno
tel. 545 211 221
e-mail:  sekretariat@khsbrno.cz

Jde totiž zejména o to, aby nedošlo ke zřízení živnostenského oprávnění a následně zjištění, že není v možnostech objektu, v němž má být zamýšlená činnost vykonávána, požadované stavební či hygienické požadavky naplnit.

  

3. DĚTSKÉ SKUPINY
Zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost: 1. 1. 2015
 
Péče o dítě v dětské skupině spočívá v pravidelné péči o dítě od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky, která je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí. V dětské skupině nesmí být více než 24 dětí.

Poskytovatel –  fyzická nebo právnická osoba (FO nebo PO) – zaměstnavatel rodiče nebo  právnická osoba, která nemusí být zaměstnavatelem rodiče a činnost vykonává v souladu se zakládacími dokumenty  nebo předmětem své činnosti (např. ústav, nadace, obec, kraj, spolek, církevní právnická osoba…).

Oprávnění k poskytování služby – vzniká dnem zápisu FO nebo PO do evidence poskytovatelů vedené Ministerstvem práce a sociálních věcí. Podmínkami pro zápis jsou mj. bezúhonnost a odborná  způsobilost poskytovatele. Žádost lze podat na tiskopise předepsaném ministerstvem nebo prostřednictvím elektronické aplikace ministerstva. K žádosti se mj. přikládá závazné stanovisko hygienické stanice o splnění hygienických požadavků na stravování, prostory a provoz, v nichž bude služba poskytována a opis smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu.

Služba péče o děti není podnikáním. Je poskytována bez úhrady nákladů nebo s částečnou nebo úplnou úhradou nákladů, a to na základě písemné smlouvy o poskytování služby uzavřené mezi poskytovatelem a rodičem. Výdaje si rodiče mohou odečíst formou slevy na dani.

Zákon stanoví technické požadavky na stavby (z hlediska stavebních předpisů musí jít o místnosti, které splňují požadavky na byt, obytnou místnost nebo pobytovou místnost), v nichž bude služba poskytována. U dětské skupiny nad 12 dětí nadále platí  hygienické požadavky uvedené ve vyhlášce č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů. U dětské skupiny do 12 dětí platí vyhláška č. 281/2014 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí.

Kontrola poskytování služby

Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce

Krajské hygienické stanice – kontrolují plnění hygienických požadavků na stravování a hygienických požadavků na prostory a provoz.

Porušení povinností stanovených zákonem je u FO přestupkem; u PO a podnikajících FO je správním deliktem, za které se ukládá pokuta. Za podmínek stanovených v zákoně ministerstvo zruší oprávnění k poskytování služby.

Popsané informace odráží právní stav ke dni 1. 9. 2021.