Přerušení provozování živnosti

Podle současné právní úpravy podle § 31 odst. 11 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, jestliže podnikatel oznámí živnostenskému úřadu přerušení provozování živnosti, je provozování živnosti přerušeno dnem doručení oznámení o přerušení provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení a končí dnem uvedeným v oznámení (tzn. od–do).

Podnikatel nemá tedy povinnost, ale má možnost oznámit živnostenskému úřadu přerušení provozování živnosti, zpětné datum přerušení není možné uvádět. V průběhu doby přerušení může podnikatel oznámit živnostenskému úřadu opětovné zahájení činnosti. Zůstává přitom zachována povinnost OSVČ oznámit ukončení výkonu samostatné výdělečné činnosti vůči příslušné správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně. Takové podání lze učinit i prostřednictvím živnostenského úřadu. 

K oznámení údajů o přerušení provozování živnosti lze využít formulář Změnový list, který je k dispozici např. na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu, kde v části Živnostenské podnikání – Jednotný registrační formulář najdete Změnový list.

Vyplněný a podepsaný formulář můžete zaslat poštou, využitím DS, elektronicky e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem nebo osobně změnu oznámíte na místě, u kteréhokoliv živnostenského úřadu v ČR. Oznámení údajů o přerušení nepodléhá úhradě správního poplatku.