Přechod nájmu bytu

Přechod nájmu bytu

Popis

O osvědčení přechodu nájmu bytu v majetku města Brna žádá písemně (vzor dokumentu: Bytový odbor (BO) - Brno v sekci Formuláře) pronajímatele (Magistrát města Brna nebo městská část) osoba, která tvrdí, že splnila zákonné podmínky pro přechod nájmu tohoto bytu po smrti původního nájemce, aby na ni jako člena nájemcovy domácnosti, který v bytě žil ke dni smrti nájemce a nemá vlastní byt, nájem přešel. Je-li touto osobou někdo jiný než nájemcův manžel, partner (tj. registrovaný dle zákona), rodič, sourozenec, zeť, snacha, dítě nebo vnuk, přejde na ni nájem, jen pokud pronajímatel souhlasí s přechodem nájmu na tuto osobu. Nájem bytu skončí nejpozději uplynutím 2 let ode dne, kdy nájem přešel. To neplatí v případě, že osoba, na kterou nájem přešel, dosáhla ke dni přechodu nájmu věku 70 let. Stejně tak to neplatí v případě, že osoba, na kterou nájem přešel, nedosáhla ke dni přechodu nájmu věku 18 let; v takovém případě skončí nájem nejpozději dnem, kdy tato osoba dosáhne věku 20 let, pokud se pronajímatel s nájemcem nedohodnou jinak. Splňuje-li více osob podmínky pro přechod nájmu, přejdou práva a povinnosti z nájmu na všechny společně a nerozdílně. Je-li členem nájemcovy domácnosti nájemcův potomek, má přednostní právo, aby na něho přešla práva a povinnosti z nájmu. Každá osoba splňující podmínky pro přechod nájmu může do jednoho měsíce od smrti nájemce písemně oznámit pronajímateli, že v nájmu nechce pokračovat; dnem oznámení její nájem zaniká. Nepřejdou-li práva a povinnosti z nájmu na člena nájemcovy domácnosti, přejdou na nájemcova dědice.


Co je nutné doložit

Nutno vždy doložit nájemní smlouvu k bytu, kterého se žádost k pronajímateli týká, a dále doklady uvedené ve vzorech žádostí a na něž se občan odkazuje.


Lze vyřídit elektronicky

Ano


Způsob vyřízení

  • osobně, poštou:

Bytový odbor MMB, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno, Referát soudních agend a dispozic s majetkem, 2. p.

úřední hodiny:

     pondělí  8.00–17.00

     středa    8.00–17.00

     pátek     8.00–12.00

  • elektronicky:

posta@brno.cz

ID datové schránky: a7kbrrn

Doklady musejí být opatřené autorizovanou konverzí a žádosti zaručeným elektronickým podpisem.

  • telefonický kontakt:

     542 173 221


Poplatky

Bez poplatku.


Opravné prostředky

Žaloba k Městskému soudu v Brně proti statutárnímu městu Brnu (městské části) jako žalovanému, podávaná v občanském soudním řízení mimo správní soudnictví.


Legislativa

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména § 2279 a násl.

Často kladené dotazy

Ne, váš nájem bytu skončí nejpozději uplynutím 2 let ode dne, kdy na vás nájem přešel (tj. den smrti dědečka), i když tento měl smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou. To neplatí pouze v případě, že by vám ke dni přechodu nájmu bylo 70 let a více – pak by nájem bytu byl i u vás na dobu neurčitou. Stejně tak to neplatí v případě, že osoba, na kterou nájem přešel, nedosáhla ke dni přechodu nájmu věku 18 let; v takovém případě skončí nájem nejpozději dnem, kdy tato osoba dosáhne věku 20 let, pokud se pronajímatel s nájemcem nedohodnou jinak.

Po skončení uvedené lhůty 2 let jste pak povinen byt vrátit, tj. odevzdat zpět pronajímateli (Magistrát města Brna, městská část), bez nároku na jeho další pronájem, pokud se pronajímatel s nájemcem nedohodnou jinak.