Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami

Popis

Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami podle vodního zákona může podat kterákoli fyzická nebo právnická osoba.

Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami je třeba:

a) jde-li o povrchové vody a nejde-li přitom o obecné nakládání s nimi

1. k jejich odběru,

2. k jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci,

3. k využívání jejich energetického potenciálu,

4. k užívání těchto vod pro chov ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních živočichů, za účelem podnikání,

5. k jinému nakládání s nimi;

 

b) jde-li o podzemní vody

1. k jejich odběru,

2. k jejich akumulaci,

3. k jejich čerpání za účelem snižování jejich hladiny,

4. k umělému obohacování podzemních zdrojů vod povrchovou vodou,

5. k jinému nakládání s nimi;

 

c) k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních;

 

d) k čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následnému vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie;

 

f) k užívání důlní vody jako náhradního zdroje podle zvláštního zákona.

 

Správní řízení je ukončeno rozhodnutím.


Co je nutné doložit

Soupis dokladů k doložení viz formulář podle vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu (Příloha č. 1).


Lze vyřídit elektronicky

Ano


Způsob vyřízení

  • elektronicky prostřednictvím datové schránky: a7kbrrn
  • poštou na adresu: Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, Kounicova 67, 601 67 Brno
  • osobně na Magistrátu města Brna, Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství, Kounicova 67, 601 67 Brno

Úřední hodiny:

pondělí                   8.00–17.00

středa                     8.00–17.00

pátek                      8.00–12.00


Poplatky

Správní poplatky nejsou stanoveny.


Opravné prostředky

Proti rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje podáním učiněným u Odboru VLHZ MMB, Kounicova 67, 601 67 Brno.


Sankce

Pokuta za porušení povinností podle vodního zákona se stanoví až do výše 500 000 Kč.


Legislativa

ust. § 8 odst. 1 písm. a), b), c), d) a f) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Všechny formuláře spadající pod Oddělení státní správy vodního hospodářství naleznete na stránce pod následujícím odkazem.

Často kladené dotazy

Ano, je. Povolení k nakládání s vodami pro odběr povrchových či podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) vydává dle Statutu města Brna vodoprávní úřad příslušné městské části.