Potřebuji zaplatit za odpad

Popis

Bližší informace naleznete na adrese

https://www.brno.cz/odpady


Co je nutné doložit

Při platbě v hotovosti:

 • doklad totožnosti
 • pokud platíte za více osob, mějte připravena jejich jména, data narození a adresu

Lze vyřídit elektronicky

Ano


Způsob vyřízení

 • bezhotovostní převod nebo platba na městském e-shopu Brno iD.
 • e-mailem: odpady@brno.cz
 • osobně: Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Oddělení správy poplatku za komunální odpad, Šumavská 35c

Pokladní a úřední hodiny

Pondělí 8:00–17:00

 • pokladna: 8:00–12:00 a 13:00–17:00

Středa 8.00–17.00

 • pokladna: 8:00–12:00 a 13:00–17:00

Pátek 8.00–12.00

 • pokladna: 8:00–12:00

Poplatky

Výše poplatku na daný rok je stanovena obecně závaznou vyhláškou.


Sankce

Včas nezaplacené poplatky lze zvýšit na trojnásobek.


Legislativa

 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
 • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů 
 • obecně závazná vyhláška č. 14/2021, o poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Často kladené dotazy

S výší poplatkové povinnosti souvisí i

 • změny trvalého pobytu,
 • úmrtí.

Pokud se do Brna přistěhujete, musíte do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém jste se přihlásili, zaplatit poměrnou částku poplatku. Ta se rovná jedné dvanáctině poplatku vynásobené počtem měsíců, odkdy trvá trvalý pobyt. Zaokrouhlujte na koruny nahoru. Pokud jste se z Brna odstěhovali, máte nárok na základě podepsané žádosti na vrácení poměrné částky, která se vypočítá obdobně, částka se zaokrouhluje na koruny dolů. Přeplatek do 200 Kč se vrací jen výjimečně. Při úmrtí přechází poplatková povinnost na oprávněné dědice. Pokud v den úmrtí vznikne přeplatek, mají na něj nárok dědicové. Je nutné při vyřizování pozůstalosti upozornit notáře na tento přeplatek, aby později nárokovaná částka mohla být vrácena dědici. S usnesením o dědicích pak lze písemně požádat o vrácení přeplatku. Pokud vznikne v den úmrtí nedoplatek, správce poplatku jej bude vymáhat po dědici.

 

Poměrné částky 2024

sazba 670 Kč

   

670,-

leden

615,-

únor

559,-

březen

503,-

duben

447,-

květen

391,-

červen

335,-

červenec

280,-

srpen

224,-

září

168,-

říjen

112,-

listopad

56,-

prosinec

 

 

Občané sociálně potřební, nezaměstnaní, rodiny s nezaopatřenými dětmi se mohou obrátit na příslušný sociální odbor se žádostí o pomoc v hmotné nouzi.

Od roku 2023 již nelze platit v jedné platbě za více osob bezhotovostním převodem, jednu platbu s uvedením více variabilních symbolů umožňuje pouze platba na městském e-shopu Brno iD nebo platba v hotovosti na pokladně.

Při platbě za více osob musíte vždy znát rodná čísla a tato uvést jako variabilní symbol, nikoli do zprávy pro příjemce!

Pokud uvedete variabilní symboly do zprávy pro příjemce, platba zůstane nepřiřazená a osoba, za kterou chcete platit, nebude mít poplatek uhrazený.

Nemusíte, správce poplatku si údaj o věku zjistí z evidence obyvatel, a to v souladu s ust. § 14a zákona o místních poplatcích, kdy „povinnost ohlásit údaj se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup“.

Poplatníci, kteří se nezdržují v místě trvalého pobytu, nejsou osvobozeni od poplatku. Je rozhodnutím každého z nás, kde budeme mít trvalý pobyt. Osoby zdržující se mimo Brno, ať již na území České republiky, nebo v zahraničí, které nechtějí platit místní poplatek, se mohou s informacemi o změně trvalého pobytu obrátit na Odbor správních činností MMB, Husova 5.

Od ledna do května můžete hradit jakékoliv poměrné částky jedním z výše uvedených způsobů úhrad. Je důležité, abyste k 31. 5. daného roku měli uhrazen poplatek v plné výši. Po tomto datu může správce poplatku zvýšit nedoplatek až na jeho trojnásobek. Chcete-li řešit dluh žádostí o odklad či o splátky, pak vezměte na vědomí, že s takovou žádostí je spojen správní poplatek na jednoho žadatele. Při tak relativně nízkém poplatku je logicky tento postup nevýhodný a poplatek se Vám prodraží. Nutno poznamenat, že podání žádosti a nevratná úhrada správního poplatku ještě neznamená, že Vaší žádosti bude vyhověno. V každém případě doporučujeme projednat předem možnosti odkladu či splátek se zaměstnanci správce poplatku, kteří Vám rádi při řešení Vaší situace pomohou.

Ano, musíte. Denní studium předpokládá, že se v Brně zdržujete po dobu delší, než je 90 dní, aniž by přitom zákon podmiňoval nepřetržité setrvávání v Brně, tzn. že pokud se během měsíce vracíte pravidelně domů – mimo ČR, nebo z Brna odjíždíte kamkoli jinam, pak to neznamená, že nejste poplatníkem a nesplňujete podmínky pro vznik poplatkové povinnosti. Pokud se český občan, hlášený k pobytu v Brně, pravidelně rekreuje mimo město Brno, či dokonce v zahraničí, pak ho to poplatkové povinnosti nezbavuje, ani není jinak osvobozen, ani mu není poskytnuta úleva. Pokud by zákon přistupoval odlišně k občanům země a odlišně k cizincům, pak by se jednalo o diskriminační přístup. 

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/dane/mistni-spravni-a-soudni-poplatky/odpovedi-na-dotazy/2019/mp-4-2019-plneni-poplatkove-povinnosti-36465

Studenti české státní národnosti studující v Brně platí v místě svého trvalého pobytu.

Ano, v tomto případě jste povinen uhradit poměrnou část poplatku ve výši odpovídající počtu měsíců pobytu v Brně (včetně měsíce, ve kterém jste se přistěhoval, protože pro výpočet poměrné částky je rozhodující stav k poslednímu dni v měsíci), a to nejpozději do konce měsíce července 2024.

Výpočet: 670 (roční poplatková povinnost) děleno 12 (počet měsíců v roce) krát 7 (počet měsíců, ve kterých máte pobyt v Brně, tedy za dobu od června do prosince 2024).

670:12 = 55,83 X 7 = 390,83, zaokrouhluje se na celé koruny nahoru, tj. po zaokrouhlení 391 Kč k úhradě.

Pokud se odstěhujete z Brna nejpozději do 31. 5. (tedy do data splatnosti poplatku), můžete uhradit poměrnou část poplatku ve výši odpovídající počtu měsíců pobytu v Brně (bez měsíce, v kterém se odstěhujete, protože pro výpočet poměrné částky je rozhodující stav k poslednímu dni v měsíci), nejpozději do konce měsíce května. Pokud se odstěhujete např. v dubnu 2024, platíte poměrnou částku poplatku za období od ledna do března 2024.

Výpočet: 670 (roční poplatková povinnost) děleno 12 (počet měsíců v roce) krát 3 (od ledna do března 2024).

670:12 = 55,83 X 3 = 167,49, zaokrouhluje se na celé koruny nahoru, tj. po zaokrouhlení 168 Kč k úhradě.

Pokud se odstěhujete až po 31. 5. (po datu splatnosti poplatku), jste povinen uhradit nejpozději do konce května částku poplatku za celý rok a po odstěhování z Brna Vám bude případný přeplatek na Vaši žádost vrácen. Viz Poměrné částky.

Ano, po odstěhování může poplatník požádat správce poplatku o vrácení přeplatku, který odpovídá počtu měsíců v roce, kdy již poplatník nebydlí v Brně. Přeplatek lze vrátit třemi způsoby: bezhotovostním převodem na účet, poštovní poukázkou nebo v hotovosti na pokladně správce poplatku. Nezávazný vzor žádosti o vrácení přeplatku je k dispozici zde. Žádost musí být podepsaná.

Povinnost platit poplatek se vztahuje na každou fyzickou osobu, která má poplatkovou povinnost. Více v odkazu Kdo je poplatník.

Povinnost platit poplatek se vztahuje na každou osobu, od roku 2020 jsou od placení poplatku osvobozeny děti, které v daném kalendářním roce nedovrší 4 roky věku. Za nezletilé děti platí poplatek jejich zákonní zástupci (rodiče). Ve čtyřčlenné rodině (rodiče a 2 děti starší 3 let) platí každý člen rodiny.

Třetí a další v pořadí narozené dítě, které v příslušném kalendářním roce nedosáhne věku 15 let, neplatí poplatek, pokud žije ve společné domácnosti s nejméně dvěma svými nezaopatřenými sourozenci. Vznik i zánik nároku na osvobození od placení poplatku je povinen každý rok zákonný zástupce osvobozeného dítěte správci poplatku oznámit nejpozději do konce lhůty splatnosti, jinak nárok na osvobození zaniká. Nezávazný vzor ohlášení je k dispozici zde.

Ano, oznámení musíte podávat každý rok. Nezávazný vzor ohlášení je k dispozici na webu. Ohlášení lze zaslat i e-mailem.

Poplatek je splatný bez vyměření a lhůta splatnosti je stejná od roku 2002, tj. k 31. 5. daného roku.

Složenky jsou k dispozici na kontaktních místech MMB, zasílány do schránek nejsou a nebudou. Složenkami platí každým rokem méně poplatníků, zřejmě i z toho důvodu, že jde o nejvíce zpoplatněný způsob úhrady. Poměrné částky si každý poplatník musí vypočítat sám, případně se informovat prostřednictvím kontaktů u správce poplatku.

Správce poplatku může zvýšit včas neuhrazený poplatek až na jeho trojnásobek. Rozhodně se nevyplatí vyčkávat, zda budou zasílány upomínky, může se stát, že zaslán bude přímo platební výměr nebo bude vyměřeno hromadným předpisným seznamem i se zvýšením a poplatníkovi se jeho zapomnětlivost prodraží ještě o exekuční náklady, protože daňová exekuce následuje v rychlém časovém sledu po vyměření.

V daném případě musí poplatník, který se odstěhoval z Brna, požádat o vrácení přeplatku (viz. výše – přeplatek) a nový poplatník se musí přihlásit a uhradit poměrnou část poplatku do konce roku (viz výše – poměrné částky).

Zjednodušeně lze říci, že nelze srazit tzv. základní (nezabavitelnou) částku. Na dlužníka činí nezabavitelná částka dvě třetiny součtu životního minima a normativních nákladů na bydlení. Na ostatní osoby, kterým povinný musí poskytovat výživné, se počítá jedna čtvrtina nezabavitelné částky povinného. Na manžela povinného se přitom započítává jedna čtvrtina nezabavitelné částky, i když má samostatný příjem. Jednotlivé nezabavitelné částky se následně sečtou a výsledek se zaokrouhlí na celé koruny nahoru. Celková nezabavitelná částka se odečte od čisté mzdy. Z  této částky pak lze bez omezení srazit vše nad součet životního minima a normativních nákladů na bydlení. Po provedení této operace (lze-li tak vůbec učinit) se zbývající částka zaokrouhlí dolů na částku dělitelnou třemi a rozdělí se na třetiny. Pro přednostní pohledávky pak lze srazit (ještě) dvě třetiny, pro ostatní pohledávky pouze jednu třetinu.

Ano, musíte. Místní poplatky stanovené zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), jsou stejně jako daně nenávratnými veřejnými příjmy, které slouží k realizaci obecních a veřejných potřeb. Úhrada místního poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem je neekvivalentní platbou, neboť za ni není poskytována žádná přímá protihodnota. Tento místní poplatek plní zejména fiskální funkci, jeho smyslem je pokrytí části finančních prostředků, které obec vynaložila na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Jde o paušální poplatek za provoz celého systému, nikoli o poplatek za odvoz určitého množství vyprodukovaného odpadu. 

V tomto případě:

 • budete platit jako fyzická osoba s trvalým pobytem v Brně;
 • jako vlastník bytu nebo rodinného domu, ve kterém máte nahlášen pobyt, platit nebudete;
 • jako vlastník rodinného domu a/nebo bytu, pokud v něm nikdo není hlášen k pobytu, platit budete;

Poplatkovou povinnost máte jak z titulu pobytu, tak z titulu vlastnictví, jedna povinnost nevylučuje druhou (kumulují se).

 • Pokud má alespoň jeden ze spoluvlastníků trvalý pobyt ve městě Brně, platit nebudete.
 • Pokud mají všichni spolu/vlastníci trvalý pobyt mimo město Brno, platit budete.

Jako vlastník tří bytů, ve kterých není nikdo hlášen k pobytu, platíte 3 x 670 Kč. Viz Poměrné částky.

Výpočet sazby místního poplatku zohledňuje míru třídění, a to tak, že pokud se bude třídit, náklady na sběr a svoz netříděného odpadu klesnou, a tudíž klesne i celková sazba poplatku. Třídění odpadu je nejen povinností vyplývající ze zákona o odpadech, ale zejména spočívá v nastavených osobních hodnotách každého jednoho z nás, v naší ekologické výchově a odpovědnosti k životnímu prostředí, ve kterém žijeme, což je hlavní motivací před motivací finanční úlevy. 

Od 1. 1. 2013 je (po více jak deseti letech zákonem o místních poplatcích č. 565/1990Sb., v platném znění) zavedeno zpoplatnění všech cizinců (vč. studujících cizinců) žijících na území města Brna a vlastníků nemovitostí (staveb určených k individuální rekreaci, rodinných domů a bytů), v nichž není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Tímto opatřením se rozšířil okruh osob povinných platit poplatek, které se doposud podílely na vytváření komunálního odpadu, avšak nepodílely se na úhradě nákladů souvisejících s provozem systému nakládání s tímto odpadem. Nejsou tak zatíženy pouze osoby s trvalým pobytem ve městě Brně.

Osvobození některých skupin poplatníků, které schvaluje v rámci obecně závazné vyhlášky Zastupitelstvo města Brna, je motivováno mj. sociálně-ekonomickými důvody, zejména v případě osvobození osob, které mají místo trvalého pobytu na ohlašovně. Mezi tyto osoby patří z velké části osoby žijící v zahraničí, osoby nepřizpůsobivé a na pokraji chudoby; zvláštní matrika například slouží pro celou Českou republiku, takže osvobození těchto lidí je v souladu se záměrem zákonodárce (místní poplatek by primárně měli platit ti, kteří systému zároveň mohou využívat) a současně v souladu se zásadou hospodárnosti. Snaha o výběr poplatku od těchto osob by byla ekonomicky nákladnější než případný výběr, který by navíc byl v rozporu s dobrými mravy. Nelze však vyloučit, že některé osoby jsou hlášeny na ohlašovně ze spekulativních důvodů, není však úkolem správce poplatku napravovat tento stav, ke kterému by vůbec nemělo docházet.

Podle daňového řádu lze podat žádost o rozložení úhrady poplatku na splátky, současně s žádostí je však také třeba uhradit správní poplatek ve výši 400 Kč. Pokud není správní poplatek uhrazen ani po výzvě správce poplatku, nelze žádosti vyhovět a řízení o takové žádosti je zastaveno. K povolení splátek musí vést závažné důvody, které jsou vyjmenovány daňovým řádem (vážná újma pro poplatníka v případě neprodlené úhrady poplatku nebo ohrožení výživy poplatníka nebo osob odkázaných na jeho výživu) a které musí žadatel v řízení prokázat. Žádost o povolení splátek lze podat kdykoliv v průběhu poplatkového řízení, avšak pokud již bylo zahájeno exekuční řízení, je velice nepravděpodobné, že žádosti bude vyhověno.

Na písemnou žádost občana lze v evidenci obyvatel vést též údaj o adrese, na kterou mu mají být doručovány písemnosti podle zvláštních právních předpisů. Doručovací adresou se rozumí jakákoli adresa v ČR, která vykazuje znaky adresy (adresou se rozumí kombinace názvu okresu, obce, části obce, katastrálního území, čísla popisného nebo evidenčního, názvu ulice a čísla orientačního a dále zvláštních údajů pro doručování prostřednictvím poštovních služeb, která jednoznačně určuje adresní místo), adresa v zahraničí, P. O. BOX, dodávací schránka. Doručovací adresou není e-mailová adresa, fax, číslo mobilu pro zaslání SMS a adresa ve formě POSTE RESTANTE. Adresu pro doručování písemností podle zvláštních právních předpisů, její změnu nebo zrušení ohlásí obyvatel ohlašovně podle místa trvalého pobytu (v podmínkách statutárního města Brna Magistrátu města Brna, Odboru správních činností, Husova 5). Pracovníci Magistrátu města Brna, Odboru správních činností tento údaj zavedou do agendového informačního systému evidence obyvatel, který mají k dispozici všechny instituce veřejné správy.

V případě, že poplatník nevyužije uvedené možnosti, musí správci poplatku nahlásit adresu, na kterou mu mají být doručovány písemnosti. V opačném případě je správce poplatku povinen doručit veškeré písemnosti na adresu trvalého pobytu. V současné době již není třeba zjišťovat, zda se adresát písemnosti v daném místě zdržuje, či nikoli nebo zda má či nemá označenou domovní schránku. Písemnost se považuje za doručenou desátým dnem od jejího uložení u provozovatele poštovních služeb, i když se adresát o uložení nedozvěděl.

Poplatník může kdykoliv v průběhu celého daňového (poplatkového) řízení uhradit jakoukoliv částku. V případě, že je uhrazena část vymáhané částky, vydá správce poplatku rozhodnutí o částečném zastavení daňové exekuce. Pokud je uhrazena celá vymáhaná částka (včetně exekučních nákladů) před nabytím právní moci exekučního příkazu, je daňová exekuce rozhodnutím zcela zastavena. Uvedená rozhodnutí se doručují do vlastních rukou dlužníka i poddlužníka (banka, zaměstnavatel, ČSSZ atd.). Pokud již exekuční příkaz nabyl právní moci (tuto skutečnost oznamuje správce poplatku výhradně poddlužníkovi, nikoliv dlužníkovi), je třeba nejprve kontaktovat správce poplatku a poddlužníka a informovat se, zda již nedošlo k plnění na základě exekučního příkazu, aby nedošlo k dvojímu plnění.

Exekuční náklady je povinen hradit dlužník vždy, pokud nebyla daňová exekuce nařízena neoprávněně. Při daňové exekuci přikázáním pohledávky z účtu nebo srážkami ze mzdy vzniká dlužníkovi povinnost uhradit exekuční náklady spočívající v nákladech za nařízení daňové exekuce (2 % z vymáhané částky, nejméně však 500 Kč) vydáním exekučního příkazu. Není tedy podstatné, zda bude exekuce realizována, či nikoliv, ke vzniku povinnosti úhrady exekučních nákladů postačí samotné vydání (tj. odeslání) exekučního příkazu. V této souvislosti je nutno podotknout, že v případě úhrady částky nižší, než vymáhaná částka, se ze zákona přednostně uspokojují exekuční náklady a až poté ostatní vymáhané nedoplatky na poplatku.

Banka na žádost vyplatí dlužníkovi částku odpovídající dvojnásobku životního minima. Jde pouze o jednorázovou ochranu dlužníka, peněžní prostředky banka vyplatí dlužníkovi na jeho žádost nejvýše jednou.

Ano. Od 1. 1. 2020 jsou osvobozeny od poplatku osoby, které v tomto roce dosáhnou či dosáhly 70 let a více. Pokud však vlastní nemovitost podléhající zpoplatnění, nadále zůstávají poplatníky poplatku z titulu vlastnictví, přičemž sazba je v základní výši, tedy 670 Kč za jednu nemovitost a rok.

V případě nedodržení data splatnosti (31. 5. daného roku nebo dle obecně závazné vyhlášky) přechází poplatková povinnost z nezletilého dítěte na jeho zákonného zástupce. 

Zákonní zástupci nesou odpovědnost společně a nerozdílně, není-li uhrazen poplatek ke dni splatnosti, správce daně si může vybrat kteréhokoli ze zákonných zástupců a na něho převede nedoplatek nezletilce.

Pro řešení poplatkové povinnosti, možnosti osvobození a případné podání individuální žádosti o prominutí starších nedoplatků využijte kontaktů na svého kurátora.

Poplatek je třeba zaplatit v plné výši za celý kalendářní rok.

Při úhradě přes účet zadáte datum narození a do poznámky napíšete jméno, příjmení.