Potřeba bydlení ve startovacím bytě na dobu 3 let

Potřeba bydlení ve startovacím bytě na dobu 3 let

Popis

Potřeba bydlení ve startovacím bytě na základě nabídky startovacího bytu zveřejněné na úřední desce a webových stránkách města (Bytový odbor (BO) - Brno) v sekci Dokumenty.

Na žadatele se vztahují následující podmínky:

 • žadateli mohou být manželé, registrovaní partneři a nesezdané páry,
 • žádný z žadatelů nedosáhl v den podání žádosti 40 let,
 • žadatel, který je jiným státním příslušníkem, má na území ČR povolen trvalý pobyt,
 • žadatelé nesmí vlastnit bytový či rodinný dům ani byt nebo mít k takové nemovité věci zřízeno věcné břemeno užívání (pokud neprokáží, že ji nemohou ze závažných důvodů užívat),
 • žadatelé nejsou nájemci bytu (pokud neprokáží, že jej ze závažných důvodů nemohou užívat),
 • ani jeden z žadatelů nebyl nájemcem startovacího bytu,
 • žadatelé nesmí být dlužníky vůči městu, čistý měsíční příjem obou žadatelů dohromady je v rozmezí 0,8násobku a 1,7násobku průměrné hrubé mzdy v ČR vyhlášené ČSÚ.

 

Výběr žadatelů se provádí losováním.


Co je nutné doložit

 • Vyplněnou žádost o startovací byt, kterou naleznete zde: Bytový odbor (BO) - Brno v sekci Formuláře.
 • Čestné prohlášení o tom, že žadatelé nejsou dlužníky města Brna.
 • Oddací list / potvrzení o registrovaném partnerství.
 • Doklady prokazující příjmový limit (daňové přiznání, potvrzení zaměstnavatele o výši příjmů).

Potvrzení lékaře o těhotenství.


Lze vyřídit elektronicky

Ne


Způsob vyřízení

 • osobně na podatelně MMB, Malinovského nám. 3, Brno
 • poštou na adresu: Magistrát města Brna, Bytový odbor, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno
 • prostřednictvím datové schránky: a7kbrrn

Poplatky

Není zpoplatněno.


Legislativa

§ 35 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Často kladené dotazy

Pro páry, manžele nebo registrované partnery ve věku do 35 let.

Nabídka je v případě uvolnění bytu zveřejněna na Bytový odbor (BO) - Brno a www.bydleni.brno.cz.

Nájemní smlouva se uzavírá na 3 roky s možností prodloužení o maximálně 2 roky. Po uplynutí maximální doby nájmu 5 let lze na žádost dosavadních nájemců byt pronajmout na dobu neurčitou jako běžný obecní byt. Podmínkou vyhovění takové žádosti je plnění všech povinností vyplývajících z nájemní smlouvy na pronájem startovacího bytu a z občanského zákoníku, a současně splnění podmínky pro pronájem běžného obecního bytu dle Čl. 2 stati A. odst. 2 písm. b) Pravidel.

Pokud jste nebyli nájemci startovacího bytu, můžete žádost podávat opakovaně.