Potřeba bydlení v dostupném bytě pro seniory

Potřeba bydlení v dostupném bytě pro seniory

Popis

Potřeba bydlení v dostupném bytě pro seniory (DBPS) na základě podané žádosti zletilým žadatelem, na kterého se vztahují následující podmínky:

  • Žadatel ani jeho manžel(ka) v ČR nesmí vlastnit bytový či rodinný dům nebo byt, ani nesmí být v jejich prospěch zřízeno věcné právo užívání takové nemovité věci, pokud neprokáží, že je ze závažných důvodů nemohou užívat.
  • Stejně tak žadatel ani jeho manžel/ka nesmí být nájemcem bytu, pokud neprokáží, že je vzhledem k finanční a sociální situaci, nebo k věku nebo zdravotnímu stavu žadatele nebo člena jeho domácnosti nevyhovující. Je-li nájemcem takového bytu v majetku města Brna, může žádat o jiný byt za podmínky uvolnění stávajícího bytu, v případě nájemce sociálního bytu je nezbytné doporučení Odboru sociální péče Magistrátu města Brna (dále jen „OSP MMB“).
  • Žadatel musí prokázat, že je poživatelem starobního důchodu.
  • Žadatel má trvalý pobyt v města Brně.

Pořadník žadatelů se aktualizuje minimálně 1x ročně.


Co je nutné doložit

  • Vyplněný tiskopis „Žádost o dostupný byt pro seniory“, který naleznete zde: Bytový odbor (BO) - Brno v sekci Formuláře s požadovanými přílohami.

Lze vyřídit elektronicky

Ano


Způsob vyřízení

  • osobně na podatelně MMB, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno, úřední hodiny:

pondělí 8.00–17.00

      středa 8.00–17.00

      pátek 8.00–12.00

případně na podatelně kteréhokoli úřadu městské části statutárního města Brna

  • poštou na adresu: Magistrát města Brna, Bytový odbor, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno
  • datovou schránkou: a7kbrrn

Poplatky

Není zpoplatněno.


Legislativa

§ 35 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Často kladené dotazy

Žádost se podává Bytovému odboru MMB nebo na některé městské části statutárního města Brna.

Lhůty se liší podle zájmu žadatelů o konkrétní lokality.  

Ano. Seznam lokalit je uveden v příloze Žádosti o dostupný byt pro seniory.

Výše nájemného se liší dle lokality, v níž je dům s dostupnými byty pro seniory umístěn, a zohledňuje taktéž stáří objektu. V současné době je nájemné stanoveno pro nově uzavírané nájemní smlouvy v částkách od 85,00 Kč/m2/měsíc až po 110,97 Kč/m2/měsíc.