Potřeba bydlení v bytě pro osamělé rodiče s dětmi (samoživitelé) na dobu 3 let

Potřeba bydlení v bytě pro osamělé rodiče s dětmi (samoživitelé) na dobu 3 let

Popis

Potřeba bydlení v bytě pro samoživitele na základě nabídky bytu pro osamělé rodiče s dětmi zveřejněné na úřední desce a webových stránkách města.

Žadateli mohou být samoživitelé (osoby svobodné, rozvedené, ovdovělé, mající v péči aspoň jedno nezaopatřené dítě mladší 18 let) za těchto podmínek:

 • žadatel, který je jiným státním příslušníkem, má na území ČR povolen trvalý pobyt,
 • žadatel nesmí vlastnit bytový či rodinný dům ani byt nebo mít k takové nemovité věci zřízeno věcné břemeno užívání (pokud neprokáže, že ji nemůže ze závažných důvodů užívat),
 • žadatel není nájemcem bytu (pokud neprokáže, že jej ze závažných důvodů nemůže užívat),
 • žadatel nebyl nájemcem bytu pro samoživitele,
 • žadatel nesmí být dlužníkem vůči městu,
 • žadatel nesmí sdílet domácnost s osobou starší 18 let,
 • žadatel musí být výdělečně činný minimálně 1 rok bez přerušení před podáním žádosti nebo před odchodem na mateřskou či rodičovskou dovolenou, čistý měsíční příjem žadatele dosahuje maximálně 1,2násobku průměrné hrubé mzdy v ČR vyhlášené ČSÚ.

 

Výběr žadatelů se provádí losováním.


Co je nutné doložit

 • Vyplněná žádost o byt pro samoživitele.
 • Čestné prohlášení o tom, že žadatel není dlužníkem města Brna.
 • Doklady prokazující příjmový limit (daňové přiznání, potvrzení zaměstnavatele o výši příjmů).
 • Doklad o obdržených dávkách SSP a výši výživného.
 • Doklad o podané žádosti o rozvod.
 • Návrh na svěření dítěte do péče (u osoby, která dosud rozvedena není).

Lze vyřídit elektronicky

Ne


Způsob vyřízení

 • osobně na podatelně MMB, Malinovského nám. 3, Brno, úřední hodiny:

pondělí 8.00–17.00

      středa 8.00–17.00

      pátek 8.00–12.00

 • poštou na adresu Malinovského nám. 3, 601 67 Brno

Poplatky

Není zpoplatněno.


Legislativa

§ 35 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Často kladené dotazy

Věkově není omezeno, podmínkou je péče o nezaopatřené dítě do 18 let.

Aktuální nabídka bývá zveřejněna v případě uvolnění bytu na Bytový odbor (BO) - Brno a www. Bydleni.brno.cz.

Nájemní smlouva se uzavírá na 3 roky s možným mimořádným prodloužením o 2 roky.

Pokud jste dosud nebyl/a nájemcem bytu pro samoživitele, můžete si podávat žádost opakovaně.

Tuto skutečnost prokážete např. potvrzením orgánů činných v trestním řízení, že tato skutečnost byla nahlášena, příp. že je splnění povinnosti vymáháno.