Oznámení zahájení realizace záměru

Popis

Povinný k platbě odvodů (stavebník, investor) je povinen:

 • doručit kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím podkladem, nebo rozhodnutí o souhlasu, a to do 1 roku ode dne jeho platnosti,
 • písemně oznámit zahájení realizace záměru, nejpozději 15 dnů před jeho zahájením.

Co je nutné doložit

Oznámení o zahájení realizace záměru (formulář na webových stránkách).

K oznámení přiložit:

 • rozhodnutí nebo jiné opatření vydané podle zvláštních předpisů (např. územní rozhodnutí, stavební povolení, územní souhlas aj.),
 • pokud je odnímaná výměra rozdílná od výměry uvedené v souhlase k odnětí, je nutné předložit novou situaci stavby, příp. geometrický plán.

Lze vyřídit elektronicky

Ano


Způsob vyřízení

 • elektronicky prostřednictvím datové schránky: a7kbrrn
 • poštou na adresu: Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, Kounicova 67 601, 67 Brno
 • osobně na Magistrátu města Brna, Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství, Kounicova 67, 601 67 Brno

Úřední hodiny:

pondělí                 8.00–17.00

středa                    8.00–17.00

pátek                     8.00–12.00


Poplatky

Správní poplatek není stanoven.

Pokud je odnětí ze zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) zpoplatněno, výše odvodů se pohybuje podle kvality půdy a podle faktorů životního prostředí, které jsou odnětím zemědělské půdy dotčeny.


Opravné prostředky

 • Proti rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje podáním učiněným u Odboru VLHZ MMB, Kounicova 67, 601 67 Brno.
   
 • Proti příkazu lze podat odpor do 8 dnů ode dne jeho oznámení podáním učiněným u Odboru VLHZ MMB, Kounicova 67, 601 67 Brno.

Sankce

Za nedoručení kopie pravomocného rozhodnutí ve stanovené lhůtě nebo neoznámení zahájení realizace záměru ve stanovené lhůtě:

 • právnická a podnikající fyzická osoba: pokuta do 500 000 Kč
   
 • fyzická osoba: pokuta do 50 000 Kč

Legislativa

ust. § 11 odst. 2 a odst. 4 písm. a) a b) zákona
č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF

 

příloha č. 4 vyhlášky č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška)

 

vyhláška č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany

Všechny formuláře spadající pod Oddělení zemědělství naleznete na stránce pod následujícím odkazem.

Často kladené dotazy

Do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, příp. příkazu, o stanovení výše odvodů

Nejpozději do konce každého kalendářního roku, v němž odnětí trvá.