Oznámení zahájení realizace záměru

Popis

Povinný k platbě odvodů (stavebník, investor) je povinen:

 • doručit kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím podkladem, nebo rozhodnutí o souhlasu, a to do 1 roku ode dne jeho platnosti,
   
 • písemně oznámit zahájení realizace záměru, nejpozději 15 dnů před jeho zahájením.

Co je nutné doložit

Oznámení o zahájení realizace záměru (formulář na webových stránkách).

K oznámení přiložit:

 • rozhodnutí nebo jiné opatření vydané podle zvláštních předpisů (např. územní rozhodnutí, stavební povolení, územní souhlas aj.),
 • pokud je odnímaná výměra rozdílná od výměry uvedené v souhlase k odnětí, je nutné předložit novou situaci stavby, příp. geometrický plán.

Lze vyřídit elektronicky

Ano


Způsob vyřízení

 • elektronicky prostřednictvím datové schránky:

a7kbrrn

 • poštou na adresu: Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, Kounicova 67 601, 67 Brno
 • osobně na Magistrátu města Brna, Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství, Kounicova 67, 601 67 Brno

Úřední hodiny:
 

pondělí                 8.00–17.00

středa                    8.00–17.00

pátek                     8.00–12.00


Poplatky

Správní poplatek není stanoven.

Pokud je odnětí ze ZPF zpoplatněno, výše odvodů se pohybuje podle kvality půdy a podle faktorů životního prostředí, které jsou odnětím zemědělské půdy dotčeny.


Opravné prostředky

 • Proti rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje podáním učiněným u Odboru VLHZ MMB, Kounicova 67, 601 67 Brno.
   
 • Proti příkazu lze podat odpor do 8 dnů ode dne jeho oznámení podáním učiněným u Odboru VLHZ MMB, Kounicova 67, 601 67 Brno.

Sankce

Za nedoručení kopie pravomocného rozhodnutí ve stanovené lhůtě nebo neoznámení zahájení realizace záměru ve stanovené lhůtě:

 • právnická a podnikající fyzická osoba: pokuta do 500 000 Kč
   
 • fyzická osoba: pokuta do 50 000 Kč

Legislativa

ust. § 11 odst. 2 a odst. 4 písm. a) a b) zákona
č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF

 

příloha č. 4 vyhlášky č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška)

 

vyhláška č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany

Často kladené dotazy

Do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, příp. příkazu, o stanovení výše odvodů

Nejpozději do konce každého kalendářního roku, v němž odnětí trvá. 

Pomůžeme vám?

Navštivte nás

Adresa
Kounicova 67, 602 00 Brno (navigovat)
Dnes otevřeno
Pondělí
Úterý
není úřední den
Středa
zavřeno
Čtvrtek
není úřední den
Pátek
Sobota, Neděle
zavřeno