Oznámení o zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně

Provozovnou se pro účely živnostenského zákona rozumí prostor, v němž je živnost provozována. V případě oznámení, zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně, je třeba tuto skutečnost oznámit předem, kterémukoliv živnostenskému úřadu v ČR. Současně je třeba nejpozději ke dni ukončení činnosti v provozovně oznámit živnostenskému úřadu, na jaké adrese lze vypořádat závazky podnikatele. Podnikatel je povinen ohlásit i každou změnu adresy pro vypořádání závazků, a to po dobu 4 let od ukončení činnosti v provozovně. Adresou pro vypořádání závazků nemůže být adresa bydliště podnikatele, jedná-li se o adresu sídla ohlašovny nebo sídla správního orgánu, s výjimkou kdy podnikatel prokáže právní důvod pro užívání prostor na této adrese.

K oznámení údajů o provozovně (zahájení či ukončení činnosti v provozovně) lze využít formulář Oznámení provozovny nebo Změnový list, který je k dispozici např. na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu, kde v části Živnostenské podnikání - Jednotný registrační formulář najdete formulář Změnový list nebo formulář Příloha-Provozovny pro oznámení více provozoven. 

Vyplněný a podepsaný formulář můžete zaslat poštou, využitím DS, elektronicky emailem s uznávaným elektronickým podpisem nebo osobně změnu oznámíte na místě, u kteréhokoliv živnostenského úřadu v ČR. Oznámení údajů o provozovně nepodléhá úhradě správního poplatku! Na žádost živnostenského úřadu je podnikatel povinen prokázat právní důvod pro užívání provozovny.

Adresu provozovny nebo adresu pro vypořádání závazků, která se nenachází v RÚIAN (registr územní identifikace adres a nemovitostí), respektive která neexistuje, živnostenský úřad nezapíše do živnostenského rejstříku. Oznamovací povinnost podnikatele pak nelze považovat za splněnou.

Identifikační číslo provozovny
Identifikační číslo provozovny (IČP) je údaj, který je přidělován automatizovaně informačním systémem Registru živnostenského podnikání (RZP) při oznámení zahájení provozování živnosti v nové provozovně. Slouží ke statistickým účelům pro Český statistický úřad aj. Tento identifikátor je uveden ve veřejné části živnostenského rejstříku ve vazbě na zapsanou provozovnu k dané živnosti. Živnostenský rejstřík je k dispozici na webové adrese: http://www.rzp.cz/

Označení provozovny
Problematika provozoven je popsána v ustanoveních § 17 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, z nichž mezi podstatné mj. náleží:

odst. 7) Provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem osoby (IČO).

odst. 8) Provozovna určená pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům musí být trvale označena a zvenčí viditelně také:

a)      Jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny, s výjimkou automatů;

b)      Prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli, nejedná-li se o mobilní provozovnu nebo automat;

c)      Kategorií a třídou u ubytovacích zařízení poskytujících přechodné ubytování.