Označování ulic, veřejných prostranství a číslování budov v městě Brně

Popis

V případě nově vzniklých budov, které vyžadují stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, jsou čísla popisná a orientační přidělována na základě písemné výzvy příslušného stavebního úřadu.

V ostatních případech žádá písemně o přidělení čísla popisného a čísla orientačního vlastník budovy.

Návrhy a podněty na pojmenování, přejmenování, příp. k jiným názvoslovným nebo orientačním úpravám ulic a veřejných prostranství města Brna podávají kromě městských částí i právnické osoby a občané. V písemné formě je adresují kanceláři tajemníka úřadu příslušné MČ, na jejímž území se předmětná ulice nebo veřejné prostranství nachází.

Názvy jakýchkoli veřejných prostranství je možné měnit, pokud to vyžaduje zlepšení orientace nebo změnu názvu požaduje petice obyvatel trvale tam bydlících a starších 18 let. Petice musí mít náležitosti podle příslušného platného zákona.

Přidělení čísla popisného (příp. jeho zrušení) je nezbytnou podmínkou pro zápis (zrušení zápisu) stavby do katastru nemovitostí.

Označení nemovitosti domovními tabulkami s číslem popisným a číslem orientačním je zákonnou povinností vlastníka nemovitosti, nesplněním se dopouští přestupku.

– Číslo popisné je pořadové číslo objektu v katastrální knize, které současně identifikuje stáří objektu v příslušném katastrálním území. Číslo popisné je jedinečné a je uvedeno na domovní tabulce bílými číslicemi na černém podkladu.

– Orientační číslo slouží k usnadnění orientace v ulici nebo jiném veřejném prostranství, je uvedeno na domovní tabulce červenými číslicemi na bílém podkladu.

– Evidenční číslo je přidělováno stavbám pro rodinnou rekreaci, dočasným stavbám a stavbám, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu, a vztahuje se ke katastrálnímu území; je uvedeno na tabulce zelenými číslicemi na bílém podkladu.

K zaevidování objektů existují dvě číselné řady (popisná a evidenční), které jsou stejně důležité a na stejné úrovni, každá z nich však eviduje jiný druh stavby. Zrušené číslo popisné či evidenční nelze budově znovu přidělit.

O přidělení čísla popisného a čísla orientačního je po zápisu adresního místa příslušným stavebním úřadem do RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí) vydán vlastníkovi budovy doklad o přidělení čísla popisného a čísla orientačního.


Co je nutné doložit

  • Čísla popisná a čísla orientační – vlastník budovy předloží písemnou žádost, jejíž přílohou je geometrický plán (prostá kopie) a doklad, který osvědčuje, že budova byla uvedena do užívání (kolaudační souhlas, protokol k dokončení stavby, potvrzení existence stavby, ověřený pasport stavby, potvrzení o rozdělení stavby či změně užívání stavby).
  • V případě zrušení čísla popisného a čísla orientačního se k žádosti přikládá rozhodnutí o odstranění stavby a potvrzení příslušného stavebního úřadu o neexistenci stavby (nesporná skutečnost), případně potvrzení o sloučení staveb.
  • Čísla evidenční – chatám, garážím a dočasným stavbám – přidělují příslušné stavební úřady.

Pouze garážovým domům a budovám řadových garáží se přiděluje číslo popisné stejně jako v případě budov.

Garáže postavené při rodinných a bytových domech jsou součástí jednoho celku, žádná čísla se jim nepřidělují


Lze vyřídit elektronicky

Ano


Způsob vyřízení

V případě nově vzniklých budov, které vyžadují stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, jsou čísla popisná a orientační přidělována na základě písemné výzvy příslušného stavebního úřadu. Žádost o přidělení čísla popisného a čísla orientačního předá stavebník příslušnému stavebnímu úřadu po dokončení stavby.

V ostatních případech (přidělení čísla popisného a čísla orientačního stávající budově, zrušení čísla popisného a čísla orientačního) žádá písemně vlastník budovy.

Návrhy a podněty na pojmenování, přejmenování, příp. k jiným názvoslovným nebo orientačním úpravám ulic a veřejných prostranství města Brna podávají kromě městských částí i právnické osoby a občané. V písemné formě je adresují kanceláři tajemníka úřadu příslušné MČ, na jejímž území se předmětná ulice nebo veřejné prostranství nachází.

Názvy jakýchkoli veřejných prostranství je možné měnit, pokud to vyžaduje zlepšení orientace nebo změnu názvu požaduje petice obyvatel trvale tam bydlících a starších 18 let. Petice musí mít náležitosti podle příslušného platného zákona.

Podání se provádí:

elektronicky: posta@brno.cz

prostřednictvím datové schránky: a7kbrrn

osobně prostřednictvím podatelny

úřední hodiny

pondělí      8.00–17.00

úterý         8.00–14.00

středa       8.00–17.00

čtvrtek       8.00–14.00

        pátek        8.00–13.00

poštou na adresu: Magistrát města Brna, Odbor vnitřních věcí, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno, či přímo na místopisné pracoviště MMB, Odbor vnitřních věcí, 1. patro, dveře č. 171

Kontaktní telefon: 542 173 089

Převzetí dokladu o přidělení čísla popisného a čísla orientačního, případně jeho zaslání do datové schránky vlastníka lze domluvit telefonicky či e-mailem.


Poplatky

Náklady spojené s domovními tabulkami hradí vlastník nemovitosti, s výjimkou případů, kdy je změna číslování a názvu provedena úředně statutárním městem Brnem.


Sankce

Fyzická či právnická osoba se dopustí přestupku tím, že úmyslně poškodí, odstraní nebo zakryje tabulku s označením ulice nebo jiného veřejného prostranství.

Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník nemovitosti dopustí přestupku tím, že

– neoznačí budovu čísly stanovenými obecním úřadem či je neudržuje v řádném stavu nebo

 odmítne strpět bezúplatné připevnění tabulky s označením ulice či jiného veřejného prostranství na své nemovitosti nebo v blízkosti tabulky s označením umístí jiný nápis.

Za tyto přestupky lze uložit pokutu do výše 200 000 Kč.


Legislativa

§ 30 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Často kladené dotazy

Zajišťuje je vlastník nemovitosti sám podle vzorů uvedených v „Zásadách“ na webových stránkách města Brna.