Odbor interního auditu a kontroly, přehled platné legislativy

 • Ústavní zákon č. 23/1991 Sb., kterým se uvozuje Listina základních práv a svobod jako ústavní zákon, v platném znění
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
 • Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním, v platném znění
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění
 • Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění
 • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, v platném znění
 • Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
 • Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
 • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění
 • Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění
 • Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění
 • Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb., v platném znění
 • Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, v platném znění
 • Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, v platném znění
 • Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, v platném znění
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
 • Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění
 • Obecně závazná vyhláška č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, v platném znění
 • České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., v platném znění
 • Pravidla pro přijímání, evidování a vyřizování stížností, schválená RMB, ve znění pozdějších změn a doplňků
 • Pravidla pro přijímání, projednávání a vyřizování petic, schválená RMB, ve znění pozdějších změn a doplňků