Oznámení protiprávního jednání v pracovním kontextu

Ochrana oznamovatelů v rámci magistrátu města Brna (whistleblowing)

Magistrát statutárního města Brna již má zavedeny interní předpisy, postupy pro stížnosti, etický kodex, protikorupční linku, kontrolní orgány. Ochrana oznamovatelů protiprávního jednání zjištěného v pracovním kontextu rozšiřuje tyto procesy o povinné položky dle Směrnice EU.  

Jedná se především o interní oznamovací systém a o tzv. příslušnou osobu. Tato osoba je odpovědná za ochranu identity oznamovatele, dotčených osob, příjímání oznámení, komunikaci s oznamovateli, vyhodnocení důvodnosti, šetření oznámené události a návrhu opatření či řešení a zpětnou vazbu. 

Účel směrnice EU

Smyslem této směrnice je sjednotit pravidla ochrany osob oznamující porušení právních předpisů napříč EU. Směrnice se vztahuje na oznamující osoby pracující v soukromém nebo veřejném sektoru (čl. 4 Směrnice), které získaly informace o porušení v pracovním kontextu.

Nejdůležitější pojmy

Oznamovatel – osoba, která má nárok na ochranu před odvetnými opatřeními dle Směrnice. 

Příslušná osoba – zaměstnanec, který přijímá, eviduje oznámení, komunikuje s oznamovatelem, provádí následná opatření a poskytuje zpětnou vazbu. 

Dotčená osoba – osoba, která se měla dopustit protiprávního jednání.

Interní oznamovací systém – Soubor postupů, dokumentace, technických a lidských zdrojů podílejících se na procesu ochrany oznamovatelů, evidenci a řešení oznámení.  Tyto postupy zajišťují, aby ve všech fázích postupu byla chráněna totožnost každé oznamující osoby, dotčené osoby a třetích osob uvedených v oznámení, například svědků nebo kolegů. 

Externí oznamovací systém – správcem tohoto systému je Ministerstvo spravedlnosti. Je určen pro oznamovatele, který nechce nebo nemůže využít interní oznamovací systém povinného subjektu. Ne každá právnická osoba je povinna mít interní oznamovací systém. Ve veřejné správě to dle metodiky Ministerstva spravedlnosti mohou být například obce do 10 000 obyvatel. 

Příslušná osoba

Mgr. Radek Skoumal (pověřenec pro ochranu osobních údajů) 
email: wb(zavináč)brno(tečka)cz 
Telefon: 542 172 499

Kanály pro oznámení

Písemně na adresu Mgr. Radek Skoumal, Husova 12, 602 00 Brno Označit obálku „Neotvírat!“ 
Webová aplikace pro oznámení
Osobní schůzka po domluvě. 

FAQ 

Jakým zákonem se řídí ochrana oznamovatelů v našem státě?  

Do 17.12.2021 měla být transponována do právních systémů členských států SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. Vzhledem k tomu, že nenabyl návrh zákona účinnosti, nastupuje tzv. přímá aplikovatelnost Směrnice. 

Čeho se může oznámení týkat? 

Směrnice definuje, nejen okruh oznamovatelů, ale i taxativně věcnou působnost. Vyjmenovává oblasti této působnosti. Jedná se o porušení spadající do oblasti působnosti aktů Unie konkretizované v čl. 2 Směrnice, která závažným způsobem ohrožují například veřejné finance, veřejné zdraví, ochranu životního prostředí, ochranu spotřebitele, bezpečnost výrobků, porušení unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory.  

Co mohu jako oznamovatel dělat, když nemám důvěru v interní oznámení? 

O důvěrnost systému oznamování a řešení oznámení se stará příslušná osoba, která je odpovědná za ochranu osobních údajů nejen oznamovatele, ale i dotčené osoby a třetích osob uvedených v oznámení. Oznamovatel, který přesto nemá důvěru v interní oznámení, může využít externí oznamovací systém a učinit oznámení prostřednictvím správce tohoto systému. 

Mohu jako oznamovatel zveřejnit informace o protiprávním jednání prostřednictvím hromadných médií a vztahuje se na mě v takovém případě ochrana oznamovatele? 

Ano, oznamovatel může prostřednictvím médií zveřejnit informace, například pokud nabude dojmu, že interní i externí oznamovací systém nesplnil svou úlohu. Nutno ovšem podotknout, že i takový oznamovatel v případě nepravdivého oznámení může nést za svoje konání odpovědnost. 

Mám jako oznamovatel strach z odvetných opatření zaměstnavatele, u kterého pracuje i moje manželka, vedených proti ní. Co mám dělat? 

I rodinní příslušníci oznamovatele jsou chráněni právním řádem. 

Jsem občan obce a dozvěděl jsem se o protiprávním jednání člena zastupitelstva. Jsem chráněn Směrnicí proti odvetným opatřením? 

Nejste. Směrnice se týká ochrany oznamovatelů v pracovním kontextu nebo obdobném vztahu. Tedy především zaměstnanců, jejich příbuzných, kolegů, bývalých zaměstnanců, ale i uchazečů o zaměstnání a OSVČ v pozici dodavatele. Z důvodů ochrany je důkazní břemeno na zaměstnavateli, který musí prokázat, že přijaté opatření nijak nesouviselo s oznámením či zveřejněním informací. 

Mám strach, že se stanu cílem útoku kolegy, který si vymyslí nepravdivé oznámení. 

Každé osobě, která v důsledku oznámení či zveřejnění nepřesných nebo zavádějících informací utrpí přímo či nepřímo újmu, by měla být zachována ochrana a prostředky nápravy, které jsou dostupné podle pravidel obecného vnitrostátního práva. Oznamovatel v takovém případě není chráněn v režimu Směrnice a vystavuje se sankcím.  

Jak mohu podat oznámení? 

Doporučujeme použít webovou aplikaci, která umožňuje písemnou komunikaci, ale i nahrát přílohy v podobě dokumentů nebo hlasového oznámení. Aplikace také umožňuje anonymní komunikaci. Z důvodů maximální důvěrnosti je aplikace provozována na prostředcích mimo infrastrukturu statutárního města a zabezpečena souborem technických a organizačních opatření. K datům uloženým v této aplikaci má přístup pouze příslušná osoba.  
Další možnosti komunikace jsou uvedeny v sekci Kanály pro oznámení.  

Tip: pro skrytí identity volajícího použijte před vytáčené číslo u (T-mobile, O2, Vodafone) #31#. Na e-mail pište pouze obecné informace, například pokud vás zajímá, jak funguje webová aplikace tzv. etické linky, jak je zachována důvěrnost a anonymita nebo pokud si chcete domluvit schůzku i mimo budovy MMB.