Informace pro uchazeče o zaměstnání na Magistrátu města Brna

Volná místa jsou na Magistrátu města Brna (dále jen MMB) obsazována buď na základě výběrového řízení (místa úředníků v pracovním poměru na dobu neurčitou a vedoucích úředníků) nebo na základě oznámení o obsazení volného místa (místa úředníků v pracovním poměru na dobu určitou a zaměstnanců vykonávajících výhradně pomocné, servisní nebo manuální práce).

Z tohoto důvodu již MMB nevede žádnou databázi zájemců o zaměstnání a výběr na konkrétní obsazované místo je vždy proveden pouze z uchazečů, kteří se do příslušného výběrového řízení přihlásili. Případné žádosti o zaměstnání, které jsou zaslány na MMB a nejsou reakcí na zveřejněné výběrové řízení či oznámení o obsazení volného místa, jsou zájemcům o zaměstnání vraceny.

Legislativa

zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

§ 2 odst. 4 zákona

„Úředníkem se pro účely tohoto zákona rozumí zaměstnanec územního samosprávného celku podílející se na výkonu správních činností zařazený do obecního úřadu, městského úřadu, do magistrátu statutárního města nebo do magistrátu územně členěného statutárního města, do úřadu městského obvodu nebo úřadu městské části územně členěného statutárního města, do krajského úřadu, do Magistrátu hlavního města Prahy nebo do úřadu městské části hlavního města Prahy."

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka (viz § 4 zákona):

 • státní občanství České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt 1),
 • dosažení věku 18 let,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost (za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jako by nebyla odsouzena),
 • ovládání jednacího jazyka 2),
 • splnění dalších předpokladů pro výkon správních činností stanovených zvláštním právním předpisem 3).

 

Předpoklady pro jmenování vedoucího úředníka:

 • předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka
 • splnění dalších předpokladů stanovených zvláštním zákonem 4) (netýká se osob narozených po 1. prosinci 1971).

1) § 65 a násl. zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb.

2) například § 3 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 255/1994 Sb.

3) například splnění kvalifikačních požadavků vzdělání – viz § 4 nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

4) zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů 

Doporučení:

Máte-li trvalý zájem o práci na jakémkoliv obecním úřadu, budete k účasti ve výběrovém řízení vždy potřebovat doklady stanovené zákonem. Doporučujeme některé doklady získat předem a mít je pro případnou účast ve výběrovém řízení již připravené. Jedná se především o:

 • Lustrační osvědčení – nutno doložit k výběrovému řízení na funkci vedoucího úředníka; osvědčení vydává Ministerstvo vnitra ve lhůtě do 60ti dnů; trvalá platnost

 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání – nutno doložit ke každému výběrovému řízení; trvalá platnost   

 • Výpis z Rejstříku trestů (RT) – nutno doložit ke každému výběrovému řízení. Platnost výpisu z Rejstříku trestů je 3 měsíce. V současné době lze výpis z RT získat na počkání např. v rámci vydávání ověřených výstupů z informačního systému veřejné správy CZECH POINT. Vydávání ověřených výstupů z informačního systému veřejné správy - Czech POINT

Informace o vypsaných výběrových řízeních a o volných místech na Magistrátu města Brna naleznete na úřední desce MMB umístěné na Malinovského nám. 3, dále na informační tabuli umístěné v budově úřadu na Dominikánském nám. 1 a na adrese http://www.brno.cz/volna-mista

Informační povinnost podle článku 13 odst. 1 a 2 nařízení GDPR

Informace o zpracovávání osobních údajů zájemců o zaměstnání.