Informace pro provozovatele potravinářského podniku

Výroba, skladování, balení, přeprava, vývoz, dovoz, prodej potravin se považuje za provozování potravinářského podniku. Potravinářským podnikem je veřejný nebo soukromý podnik, ziskový nebo neziskový, který vykonává činnost související s jakoukoli fází výroby, zpracování a distribuce potravin.
 

Potravinami rozumíme:

  • potraviny použitelné k jinému než původnímu účelu – potraviny bezpečné, které však nesplňují požadavky na jejich původní použití;
  • potravinami živočišného původu potraviny stanovené definicemi uvedenými v bodech 1.1, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 2.1, 3.1, 3.4, 3.5, 3.6, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3, 6., 7. a 8.1 odrážce druhé a třetí přílohy I k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, mlezivo, krev, včelí produkty a maso krokodýlů;
  • potravinu neznámého původu, u které nelze identifikovat provozovatele potravinářského podniku, který potravinu nebo její složku vyrobil nebo dodal jinému provozovateli potravinářského podniku.

Pod pojmem potravinářský podnik si můžeme představit např.

  • provozy veřejného stravování, závodní jídelny,
  • rychlé občerstvení, restaurace, hospody,
  • obchody s potravinami, velkoobchodní prodejny, distribuční centra supermarketů, vinotéky, pivotéky,
  • jatka, mlékárny, výrobny medu a včelích produktů,
  • přepravu živočišných a neživočišných produktů (silniční, železniční, lodní a letecká přeprava), dovozce potravin, vývozce potravin,
  • prodej potravin na tržišti a tržnicích, v pojízdných prodejnách apod.

Registrační povinnost provozovatelů potravinářského podniku:

Pro výrobu, skladování, balení, přepravu, vývoz, dovoz a prodej potravin musí mít podnikatel příslušné živnostenské oprávnění.    

Registrace v případě potravin jiného než živočišného původu se provádí u Státní zemědělské a potravinářské inspekce a v případě potravin živočišného původu u Státní veterinární správy, a to v místě sídla podnikatele. Jedná se pouze o ohlašovací povinnost, vyplývající z § 3 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, kterou provozovatel potravinářského podniku oznamuje zahájení, změnu, ukončení výkonu předmětu činnosti. A to nejpozději v den, kdy tyto skutečnosti nastaly, příslušnému orgánu dozoru.

Při poskytování stravovacích služeb je oznamovací povinnost vůči orgánům ochrany veřejného zdraví, které je neprodleně předávají ostatním orgánům dozoru. Oznámení předloží osoba, která hodlá provozovat stravovací službu, krajským hygienickým stanicím v místech, kde má provozovatel jednotlivé provozovny. Více se můžete dozvědět kliknutím na odkaz KHS v Brně anebo na formulář: https://www.khsbrno.cz/dokumenty/hv/vzor_oznameni_zahajeni_ukonceni_zmeny_stravovaci_sluzby.doc

Stravovací službou se rozumí výroba, příprava nebo rozvoz pokrmů za účelem jejich podávání v rámci provozování hostinské živnosti, ve školní jídelně, menze, při stravování osob vykonávajících vojenskou činnou službu, fyzických osob ve vazbě a výkonu trestu, v rámci zdravotních a sociálních služeb včetně lázeňské péče, při stravování zaměstnanců, podávání občerstvení a při podávání pokrmů jako součásti ubytovacích služeb a služeb cestovního ruchu.

Formuláře naleznete na webových stránkách Státní zemědělské a potravinářské inspekce (www.szpi.gov.cz) a na webových stránkách Státní veterinární správy (http://eagri.cz/public/web/svs/portal).

Pro více informací můžete kontaktovat v případě potravin neživočišného původu Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci, Květná 15, Brno 603 00, tel.: 542 426 625 (linka v provozu pouze v pondělí a středa od 8:00 do 15:30 hod.).

V případě potravin živočišného původu kontaktujte Krajskou veterinární správu pro Jihomoravský kraj, Palackého třída 174, Brno 612 00, tel.: 541 594 472.