Informace pro prodejce lihovin a alkoholických nápojů

Prodej a podávání alkoholických nápojů (od 31. 5. 2017)

Alkoholické nápoje (nápoje obsahující více než 0,5 % objemových ethanolu) je možno prodávat
pouze v:

 • prodejně, která je potravinářským podnikem
 • provozovně stravovacích služeb
 • provozovně výrobce vína
 • ubytovacím zařízení
 • stánku s občerstvením, který má pevnou konstrukci a splňuje podmínky pro provozování potravinářského podniku za účelem provozování stravovacích služeb podle zákona o ochraně veřejného zdraví
 • stánku specializujícím se na prodej tohoto zboží, umístěném uvnitř stavby určené pro obchod
 • ve veřejném dopravním prostředku dálkové železniční, letecké, vodní a dálkové autobusové dopravy

Na jiných místech je prodej alkoholických nápojů zakázán. Výjimku tvoří příležitostný prodej alkoholických nápojů na některých akcích dle zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (např. farmářské trhy, ochutnávky vín a lihovin, kulturní, taneční akce…). Prodejce  lihovin (alkoholický nápoj obsahující nejméně 15% objemových etanolu, kromě piva a vína) včetně rozlévaných, je povinen tuto skutečnost písemně oznámit příslušnému celnímu úřadu, a to pět pracovních dnů před zahájením prodeje.  

Zákaz prodeje nebo podávání alkoholických nápojů platí

 • ve zdravotnickém zařízení a v prostorech souvisejících s jeho provozem
 • ve škole a školském zařízení (s výjimkami)
 • v zařízení sociálně-právní ochrany dětí, v provozovně, kde je provozována živnost, jejímž předmětem je péče o děti do 3 let, v prostoru, kde je poskytována služba péče o dítě
 • v dětské skupině, nebo v zařízení, kde je uskutečňována mimoškolní výchova a vzdělávání, nezařazeném do rejstříku škol a školských zařízení
 • na akci určené převážně pro osoby mladší 18 let
 • v dopravním prostředku určeném pro veřejnou hromadnou dopravu osob (s výjimkami)
 • na veřejnosti přístupné sportovní akci, s výjimkou alkoholického nápoje obsahujícího nejvýše 4,3 % objemová ethanolu a vína
 • osobám mladším 18 let
 • osobě, o níž lze důvodně předpokládat, že alkoholický nápoj vzápětí požije a následně bude vykonávat činnost, při níž by vzhledem k předchozímu požití alkoholického nápoje mohla ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek
 • osobě zjevně ovlivněné alkoholem nebo jinou návykovou látkou
 • prostřednictvím prodejních automatů

Je povolen prodej prostřednictvím komunikace na dálku při splnění dalších podmínek dle zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.

Leták Celní správy ČR - Oznamovací povinnost příležitostných prodejců lihovin

Konečný prodej lihovin lze uskutečňovat pouze (od 1. 12. 2013)

 • ve spotřebitelském balení do 1 litru
 • ve spotřebitelském balení do 3 litrů, pokud se jedná o nádobu ze skla
 • ve spotřebitelských baleních značených kolkem, kromě balení do 0,06 l  

Rozlévat líh a lihoviny je možné pouze (od 1. 12. 2013)

 • z jednoho spotřebitelského balení jednoho druhu na jednom místě
 • z tří spotřebitelských balení s jednocestným uzávěrem na jednom místě 

Důležité právní předpisy vztahující se k prodeji lihu a lihovin:

 • Zákon č. 61/1997 Sb., o lihu
 • Zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu
 • Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
 • Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1576/89 
 • Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 335/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí