Informace pro poplatníky – právnické osoby

Informace pro poplatníky – právnické osoby

POPLATEK V ROCE 2024 činí 670 Kč za každou nemovitou věc podléhající zpoplatnění. 

PŘED ÚHRADOU JE NUTNÉ SPLNIT OHLAŠOVACÍ POVINNOST, to znamená oznámit, za kterou nemovitou věc budete platit.

Ke komunikaci se správcem poplatku využívejte Portál poplatků, který umožní splnit ohlašovací povinnosti a poskytne platební údaje ke splnění poplatkové povinnosti.

UPOZORNĚNÍ

Právnické osoby, které nemají přidělené IČ (např. některé svěřenské fondy) se nemají možnost do portálu poplatků přihlásit. Prosíme, abyste kontaktovali správce poplatku na adrese posoh@brno.cz

K Portálu poplatků za obecní systém odpadového hospodářství se dostanete na adrese: https://posoh.brno.cz/gordic/ginis/app/rap05/

Postup práce v Portálu najdete zde: "Portál poplatků - postup práce.pdf" 

SPLATNOST POPLATKU JE K 31. 5. 2024

Kdo je poplatník: 

Je to vlastník nemovité věci umístěné na území města Brna zahrnující:

  • byt,
  • rodinný dům, 
  • stavbu pro rodinnou rekreaci,

pokud v ní není přihlášena žádná fyzická osoba.

Má-li k nemovité věci vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně. 

Datum vzniku poplatkové povinnosti je totožné s datem skutečnosti, která nastala později:

  • datum právních účinků zápisu do Katastru nemovitostí, nebo
  • datum, od kterého není v nemovitosti přihlášena žádná fyzická osoba.

Pokud nastala rozhodná skutečnost před 1. 1. 2022, je datum vzniku poplatkové povinnosti 1. 1. 2022.

Za přihlášení fyzické osoby se považuje

a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo
b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince,

  1. kterému byl povolen trvalý pobyt,
  2. který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce,
  3. který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany, osobou strpěnou na území podle zákona o azylu či žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, nebo
  4. kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců.

Ohlašovací povinnost

= povinnost poplatníků ohlásit ve lhůtě do konce splatnosti správci poplatku existenci skutečností mající za následek vznik nebo zánik poplatkové povinnosti, případně údaje sloužící k identifikaci platby

= povinnost poplatníků ohlásit ve lhůtě 15 dnů správci poplatku existenci skutečností mající za následek změnu (tedy i zánik) poplatkové povinnosti