Informace pro poplatníky – právnické osoby

POPLATEK V ROCE 2023 činí 670 Kč za každou nemovitou věc podléhající zpoplatnění. 

PŘED ÚHRADOU JE NUTNÉ SPLNIT OHLAŠOVACÍ POVINNOST, to znamená oznámit, za kterou nemovitou věc budete platit. Pracujeme na komfortním zpracování interaktivního formuláře přímo v modulu pro výběr poplatku od právnických osob, v současné době lze splnit ohlašovací povinnost volnou formou nebo využitím formuláře OHLAŠOVACÍ POVINNOST PRÁVNICKÉ OSOBY:

Pro zaslání ohlašovací povinnosti využijte jednoho z uvedených kontaktů:

 • E-mail: posoh@brno.cz
 • ID datové schránky: a7kbrrn
 • Adresa: Odbor životního prostředí MMB, Kounicova 67, 601 67 Brno

SPLATNOST POPLATKU JE K 31. 5. 2023

 • ČÍSLO ÚČTU PRO PLATBU OD PRÁVNICKÝCH OSOB VÁM SDĚLÍME PO VZÁJEMNÉM ODSOUHLASENÍ ÚDAJŮ VE VAŠÍ OHLAŠOVACÍ POVINNOSTI
 • VARIABILNÍ SYMBOL U PRÁVNICKÝCH OSOB JE IČO

Kdo je poplatník: 

Je to vlastník nemovité věci umístěné na území města Brna zahrnující:

 • byt,
 • rodinný dům, 
 • stavbu pro rodinnou rekreaci,

pokud v ní není přihlášena žádná fyzická osoba.

Má-li k nemovité věci vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně. 

Datum vzniku poplatkové povinnosti je totožné s datem skutečnosti, která nastala později:

 • datum právních účinků zápisu do Katastru nemovitostí, nebo
 • datum, od kterého není v nemovitosti přihlášena žádná fyzická osoba.

Pokud nastala rozhodná skutečnost před 1. 1. 2022, je datum vzniku poplatkové povinnosti 1. 1. 2022.

Za přihlášení fyzické osoby se považuje

a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo
b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince,

 1. kterému byl povolen trvalý pobyt,
 2. který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce,
 3. který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany, osobou strpěnou na území podle zákona o azylu či žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, nebo
 4. kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců.

Ohlašovací povinnost

= povinnost poplatníků ohlásit ve lhůtě do konce splatnosti správci poplatku existenci skutečností mající za následek vznik nebo zánik poplatkové povinnosti, případně údaje sloužící k identifikaci platby

= povinnost poplatníků ohlásit ve lhůtě 15 dnů správci poplatku existenci skutečností mající za následek změnu (tedy i zánik) poplatkové povinnosti 

Aktuálně je ve vývoji automatizované nahlížení na osobní karty jednotlivých právnických osob, brzy Vám zpřístupníme dálkové připojení, kde bude možné splnit i ohlašovací povinnost.

Nyní lze splnit ohlašovací povinnost volnou formou nebo využitím formuláře OHLAŠOVACÍ POVINNOST PRÁVNICKÉ OSOBY:

Pro zaslání ohlašovací povinnosti využijte jednoho z uvedených kontaktů: