Informace pro podnikatele v cestovním ruchu

Dne 1. července 2018 nabyl účinnosti zákon č. 111/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Novela zákona o cestovním ruchu zpřesňuje v § 1b pojem zájezd a zavádí v § 1c nový pojem spojené cestovní služby (zákon reaguje na on-line prodeje).

Zprostředkovávat spojené cestovní služby může pouze podnikatel s koncesovanou živností „Provozování cestovní kanceláře – zprostředkování spojených cestovních služeb“.

U zájezdu i u spojených cestovních služeb se vždy jedná o poskytnutí alespoň dvou typů služeb cestovního ruchu zakoupených pro účely téže cesty nebo pobytu při splnění dalších podmínek stanovených zákonem o cestovním ruchu.

Službou cestovního ruchu je

a) doprava zákazníka,

b) ubytování, které není součástí dopravy a není určeno k účelům bydlení,

c) nájem automobilu, motocyklu nebo jiného motorového vozidla, nebo

d) jiná služba z oblasti cestovního ruchu, která není ze své podstaty součástí některé ze služeb cestovního ruchu uvedených v písmenu a), b) nebo c), zejména prodej vstupenek na kulturní nebo sportovní události, pořádání výletů, prohlídek s průvodcem, prodej skipasů nebo nájem sportovního vybavení.

Některé novinky:

  • předsmluvní informační povinnosti prodejce zájezdu a zprostředkovatele spojených cestovních služeb,
  • zpřesnění podmínek vydání stanoviska Ministerstva pro místní rozvoj k žádosti o koncesi (změnu koncese) k provozování cestovní kanceláře,
  • výklad pojmu úpadek cestovní kanceláře,
  • stanovení podmínek pro zajištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře, která zprostředkovává prodej spojených cestovních služeb,
  • úprava podmínek zprostředkování prodeje zájezdu pro pořadatele zájezdu usazeného mimo Evropský hospodářský prostor,
  • zpřesnění dozoru nad dodržováním zákona o cestovním ruchu a kontroly povinností souvisejících s poskytnutými spojenými cestovními službami,
  • rozšíření přestupků pro právnické a podnikající fyzické osoby včetně sankcí za ně.

  

Garanční fond

Cestovní kanceláře mají povinnost hradit příspěvek do garančního fondu. Příjmem tohoto fondu budou také pokuty uložené za vybrané přestupky a peněžní prostředky obstarané na finančním trhu. Povinnost uhradit příspěvek již pro rok 2018 stanovil zákon ve výši 0,1 % z plánovaných tržeb cestovních kanceláří pro 2. pololetí roku 2018 ze zájezdů a z prodeje služeb cestovního ruchu, které byly součástí spojených cestovních služeb. Splatnost příspěvku byla do 31. 8. 2018. Výběr peněžních prostředků od cestovních kanceláří do garančního fondu cestovních kanceláří zajišťuje Státní fond rozvoje bydlení.

  

Změna živnostenského zákona

Podnikat v oblasti nabízení a prodeje zájezdů a zprostředkování spojených cestovních služeb bude možno pouze na základě oprávnění ke koncesované živnosti „Provozování cestovní kanceláře“,  jejíž předmět se rozděluje na dvě části:

- pořádání zájezdů,

- zprostředkování spojených cestovních služeb.

  

K přechodným ustanovením živnostenského zákona

Podnikatel, který byl oprávněn provozovat koncesovanou živnost „Provozování cestovní kanceláře“ podle živnostenského zákona ve znění účinném do 30. 6. 2018, bude ze zákona oprávněn provozovat tuto živnost pouze v rozsahu předmětu podnikání „Provozování cestovní kanceláře – pořádání zájezdů“, pokud nepožádá o změnu (rozšíření) koncese.

Cestovní kancelář (s koncesovanou živností „Provozování cestovní kanceláře“) nebo cestovní agentura (s volnou živností „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona), které požádají do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona o změnu (rozšíření) koncese nebo o vydání koncese k provozování živnosti „Provozování cestovní kanceláře – zprostředkování spojených cestovních služeb“, jsou oprávněny zprostředkovávat spojené cestovní služby ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese, o zamítnutí koncese nebo o zastavení řízení o udělení koncese.

Cestovní kancelář k žádosti doloží pojistnou smlouvu/bankovní záruku vztahující se na zajištění úpadku při zprostředkování spojených cestovních služeb; cestovní agentura doloží další doklady jako při podání žádosti o koncesi. Úkony provedené na základě žádosti o změnu (rozšíření) koncese nebo o koncesi jsou osvobozeny od správních poplatků.