Informace k organizaci výběrových řízení na Magistrátu města Brna

Informace k organizaci výběrových řízení na Magistrátu města Brna

Níže uvedené informace popisují organizaci výběrových řízení na funkce úředníků a vedoucích úředníků na Magistrátu města Brna. Výběrová řízení na jednotlivých městských částech si každý úřad městské části organizuje samostatně. 

Výběrové řízení na místa úředníků a vedoucích úředníků vyhlašuje, v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) vedoucí úřadu (tajemník Magistrátu města Brna). Výběrové řízení vyhlašuje zveřejněním Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na úřední desce úřadu (umístěna na budově úřadu Malinovského nám. 3, Brno) a současně v elektronické podobě na internetových stránkách města http://www.brno.cz/, a to vždy nejméně 15 dnů přede dnem určeným pro přihlášení uchazečů o přijetí do pracovního poměru a o jmenování do funkce vedoucího úředníka.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka a pro jmenování vedoucího úředníka (§ 4 zákona) jsou uvedeny na závěr této informace.

Uchazeč o místo úředníka nebo vedoucího úředníka podává na základě vyhlášeného výběrového řízení přihlášku k výběrovému řízení. Přihláškou se rozumí samostatný doklad, který nelze nahradit údaji uvedenými v průvodním dopise, v životopise či osobním dotazníku. K přihlášce přikládá doklady v souladu s § 6 odst. 4 zákona. Přihlášku s požadovanými doklady lze doručit v uzavřené obálce označené číslem a názvem výběrového řízení buď písemně, nebo osobně na adresu uvedenou v Oznámení o vyhlášení výběrového řízení, tj. Magistrát města Brna, Personální oddělení, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno. V případě, že uchazeč podává více přihlášek současně, je možné je předat společně v jedné obálce. Přihlášku nelze zaslat e-mailem, lze ji však zaslat datovou schránkou (u připojovaných dokumentů musí být provedena autorizovaná konverze dokumentů).

Přihláška uchazeče musí obsahovat náležitosti dle § 7 odst. 4 zákona, tj.:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče,
 • datum a místo narození uchazeče,
 • státní příslušnost uchazeče,
 • místo trvalého pobytu uchazeče,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • datum a podpis uchazeče.

Dále uchazeče prosíme uvést:

 • název a číslo výběrového řízení,
 • korespondenční adresu,
 • tel. kontakt a e-mailovou adresu.

Přihlášku k výběrovému řízení naleznete ve formulářích.

Doklady, které uchazeči připojí k přihlášce (§ 6 odst. 4 zákona):

 • strukturovaný životopis (v životopise uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností),
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením.

Platnost výpisu z Rejstříku trestů je 3 měsíce.

Výpis vydává 

 1. Od 2. 1. 2008 lze v rámci ověřených výstupů z informačního systému veřejné správy získat výpis z evidence Rejstříku trestů např. i na Informačním středisku Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, dále na úřadech městských částí s matričním úřadem (Brno-Bystrc, Brno-Královo Pole, Brno-Líšeň, Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Brno-sever, Brno-střed, Brno-Tuřany, Brno-Žabovřesky, Brno-Židenice) a dalších úřadech městských částí, které vydávají ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy (Brno-Bohunice, Brno-Černovice, Brno-Ivanovice, Brno-jih, Brno-Jundrov, Brno-Kníničky, Brno-Kohoutovice, Brno-Slatina, Brno-Útěchov, Brno-Žebětín). Výpis je vydáván na místě za správní poplatek 100 Kč. Bližší informace – viz Informační středisko Magistrátu města Brna, pracoviště Czech POINT. Vydávání ověřených výstupů z informačního systému veřejné správy – Czech POINT

 2. Rejstřík trestů, Soudní 1, 140 66 Praha 4; vydává se ve lhůtě cca 10 až 21 dnů.

K přihlášce do výběrového řízení na funkci vedoucího úředníka musí uchazeč dále doložit (netýká se osob narozených po 1. prosinci 1971)

 • Čestné prohlášení dle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Lustrační osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb.

Text Čestné prohlášení a vzor  Žádost o vystavení lustračního osvědčení ve smyslu § 8 zákona č. 451/1991 Sb. je k dispozici na http://www.brno.cz/ sekce Občan/Volná místa výběrová řízení/Formuláře. Lustrační osvědčení vydává Ministerstvo vnitra ve lhůtě do 60 dnů, osvědčení má trvalou platnost.

Doklady požadované k výběrovému řízení, s výjimkou listin uvedených v § 9 zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti opisu a o změně některých zákonů, v platném znění (např. listin opatřených plastickým textem nebo otiskem plastického razítka), je možno ověřit např. na

Pokud nemá přihláška náležitosti stanovené zákonem nebo pokud nejsou přiloženy doklady stanovené zákonem, vyzve Personální oddělení Magistrátu města Brna uchazeče, aby náležitosti nebo doklady doplnil. K doplnění chybějících náležitostí a dokladů je vždy stanoven termín 7 dnů od termínu k přihlášení do výběrového řízení. Poté Personální oddělení MMB předá přihlášky výběrové komisi. Pokud uchazeč ani po vyzvání chybějící náležitosti či doklady nedoplní, nemůže být jeho přihláška zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o obsazované funkční místo.

Předsedu i členy výběrové komise jmenuje tajemník Magistrátu města Brna. Jednání výběrové komise je neveřejné. Výběrová komise posoudí, zda uchazeč předložil úplnou přihlášku a doklady podle zákona, zda splňuje předpoklady podle zákona a plní požadavky uvedené v textu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Pro posouzení, zda uchazeči splňují požadavky uvedené v Oznámení, může výběrová komise pozvat uchazeče k dalšímu jednání. Podle počtu přihlášených uchazečů může být výběrové řízení rozvrženo do několika částí (písemný test, osobní pohovor, zpracování písemné práce, psychologický test). K písemnému testu či osobnímu pohovoru k ověření plnění požadavků uvedených v Oznámení jsou uchazeči zváni obvykle nejméně s desetidenním předstihem. V pozvánce jsou, mimo jiné, uvedeny právní normy vztahující se k vykonávané činnosti, příp. oblast činnosti, ze které budou otázky. O posouzení uchazečů pořídí výběrová komise písemnou zprávu, která musí obsahovat údaje o složení výběrové komise, seznam uchazečů a seznam a pořadí uchazečů, kteří předložili úplné přihlášky včetně dokladů, splnili předpoklady podle zákona a požadavky stanovené v Oznámení. Na požádání je umožněno uchazeči do zprávy nahlédnout. Po ukončení výběrového řízení je uchazečům, kteří nebyli vybráni, přihláška včetně dokladů vrácena na adresu a způsobem vyznačeným v Přihlášce.

Veškeré náklady, které uchazeči vznikly účastí ve výběrovém řízení, nese uchazeč (§ 9 odst. 6 zákona).

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka (viz § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů)

 • státní občanství České republiky nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v České republice1),
 • dosažení věku 18 let,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost (za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jako by nebyla odsouzena,
 • ovládání jednacího jazyka 2),
 • splnění dalších předpokladů pro výkon správních činností stanovených zvláštním právním předpisem 3).

Předpoklady pro jmenování vedoucího úředníka

 • dtto předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka,
 • splnění dalších předpokladů stanovených zvláštním zákonem 4) (netýká se osob narozených po 1. prosinci 1971).

 

Povinnosti úředníka

Základní povinnosti úředníka jsou upraveny v § 16 zákona.

Úředník mimo jiné

 • nesmí být členem řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické osoby, jejímž předmětem činnosti je podnikání (§ 16 odst. 3),
 • může vykonávat jinou výdělečnou činnost jen s předchozím písemným souhlasem územního samosprávného celku, u něhož je zaměstnán (§ 16 odst. 4). Omezení se nevztahuje na činnost vědeckou, pedagogickou, publicistickou, literární nebo uměleckou, na činnost znalce nebo tlumočníka vykonávanou podle zvláštního právního předpisu5) pro soud nebo správní úřad, na činnost v poradních orgánech vlády a na správu vlastního majetku.

1) § 65 a násl. zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb.

2) například § 3 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 255/1994 Sb.

3) například splnění kvalifikačních požadavků vzdělání – viz § 2 nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

4) zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů.

5) zákon č. 254/2019 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů

Informační povinnost podle článku 13 odst. 1 a 2 nařízení GDPR

Informace o zpracovávání osobních údajů zájemců o zaměstnání.