Ztráty a nálezy

Ztráty a nálezy

Agenda

Nálezce vrátí ztracenou věc tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi. Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, odevzdá nálezce bez zbytečného odkladu nález městu Brnu, pokud byl na jeho území nalezen, zpravidla do tří dnů. Movité věci se odevzdávají Magistrátu města Brna, Odboru vnitřních věcí, referátu Podatelny, Malinovského nám. 3, Brno. Občanské průkazy a cestovní doklady je možno odevzdat Magistrátu města Brna, Odboru správních činností, Husova 5, Brno. Byla-li věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení.