Zrušení údaje o místu trvalého pobytu na základě návrhu/žádosti

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu na základě návrhu/žádosti

Popis

Údaj o místu trvalého pobytu lze zrušit na základě návrhu/žádosti, a to ve správním řízení a za splnění všech níže uvedených podmínek:

  1. Oprávněnost k podání žádosti – za osobu oprávněnou se ve smyslu § 12 odst. 2 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, považuje osoba, která doložila vlastnictví bytu nebo domu (není třeba dokládat, pokud si existenci tohoto práva může ohlašovna ověřit bezúplatným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí) nebo oprávněnost užívání nemovitosti, např. nájemní smlouvou.
  2. Zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana.
  3. Neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část.

Co je nutné doložit

  • Návrh/žádost na zrušení údaje o místu trvalého pobytu.
  • Doklad o uhrazení správního poplatku, viz níže poplatky.
  • Oprávněnost k podání žádosti, např. nájemní smlouvu; výpis z katastru nemovitostí si správní orgán zajistí dálkovým přístupem.
  • Ve správním řízení prokázat existenci důvodu pro zrušení údaje o místu trvalého pobytu, tedy zánik užívacího práva a neužívání objektu nebo jeho vymezené části osobou, jejíž údaj o místu trvalého pobytu má být zrušen.

Lze vyřídit elektronicky

Ne


Způsob vyřízení

  • Návrh/žádost lze podat na Odboru správních činností, Husova 5.
  • Řízení o návrhu/žádosti je vedeno formou správního řízení.
  • Správní řízení se vede na dislokovaném pracovišti na Anenské 10.

Poplatky

Podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 100 Kč za každou osobu uvedenou v žádosti.

Částku lze uhradit osobně na pokladnách na Husově 5 a Husově 3, nebo po podání návrhu na základě výzvy správního orgánu, v níž bude žadateli sděleno číslo účtu a variabilní symbol.

Neuhrazení správního poplatku je překážkou v řízení, které bude následně zastaveno.


Opravné prostředky

Opravným prostředkem proti rozhodnutí správního orgánu je odvolání.

Lhůta pro podání odvolání proti správnímu rozhodnutí je 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Odvolání se podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal.

O odvolání rozhoduje Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor správní a Krajský živnostenský úřad.


Sankce

Není stanovena.


Legislativa

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech

Často kladené dotazy

Občan nemůže podat žádost sám na sebe, tedy nemůže sám o své vůli požadovat zrušení svého údaje o místu trvalého pobytu a přidělení úřední adresy Husova 5, Brno.

Ohlašovna Magistrátu města Brna, Odbor správních činností, rozhoduje pouze o trvalém pobytu občanů České republiky. Pobyty cizích státních příslušníků jsou plně v kompetenci regionálních pracovišť Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR. Kontakt na regionální pracoviště Brno: Tuřanka 1554/115b, Brno; e-mail: tp.brno@mvcr.cz.

Ohlašovna, v jejímž sídle má fyzická osoba trvalý pobyt (po zrušení údaje o místu trvalého pobytu v podmínkách města Brna je to Husova 5), má dle § 10c zákona o evidenci obyvatel zajištěno vhodné místo, kde je možné uložit oznámení o uložení zásilky společně s výzvou a poučením dle správního řádu. Uvedené místo se nachází na pravé straně za vstupem do budovy na Husově 5.