Zprostředkování kontaktu

Podle § 8b zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů zprostředkuje Ministerstvo vnitra České republiky od 1.7.2010 na základě písemné žádosti občana České republiky staršího 15 let o zprostředkování kontaktu (dále jen kontaktující osoba) kontakt s jiným občanem České republiky uvedeným v žádosti (dále jen kontaktovaná osoba).

 

Žádost je možné podat:

- osobně na matričním úřadě, obecním úřadě obce s rozšířenou působností, krajském úřadě nebo Ministerstvu vnitra ČR, v tomto případě je žadatel povinen prokázat svoji totožnost

- písemně – žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem

- elektronicky s uznávaným elektronickým podpisem

- prostřednictvím datové schránky

 

V žádosti občan uvede:

- jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení

- adresu místa trvalého pobytu

- popřípadě jiné kontaktní údaje a důvod zprostředkování kontaktu

- ke kontaktované osobě občan uvede údaje, podle nichž ji bude možné identifikovat, zpravidla jméno, příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození, místo posledního známého pobytu

- kontaktující osoba může v žádosti prohlásit, že kontaktovaná osoba je osobou blízkou (osobou blízkou podle zákona o evidenci obyvatel se rozumí otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě vnuk, manžel nebo registrovaný partner)

 

Ministerstvo vnitra České republiky provede na základě žádosti šetření v registru obyvatel a v informačním systému evidence obyvatel a v případě, že kontaktovanou osobu jednoznačně identifikuje, zašle kontaktované osobě informaci o zprostředkování kontaktu obsahující jméno, popřípadě jména, příjmení, adresu místa trvalého pobytu kontaktující osoby a důvod pro zprostředkování kontaktu. Pokud kontaktující osoba uvede v žádosti kromě adresy místa trvalého pobytu také jiné kontaktní údaje (např. telefon, e-mail atd.), zašle Ministerstvo vnitra kontaktované osobě místo adresy místa trvalého pobytu tyto jiné kontaktní údaje kontaktující osoby. Adresa místa trvalého pobytu se vedle jiných kontaktních údajů v tomto případě zašle jen pokud to kontaktující osoba uvede ve své žádosti. Ministerstvo vnitra sdělí kontaktující osobě, že její kontaktní údaje byly předány kontaktované osobě.

 

V případě, že nelze kontaktovanou osobu jednoznačně identifikovat nebo tato osoba nemá trvalý pobyt na území České republiky či zemřela, sdělí Ministerstvo vnitra České republiky tuto skutečnost kontaktující osobě.

 

V případě, že kontaktovaná osoba zemřela a byla vůči kontaktující osobě osobou blízkou, sdělí Ministerstvo vnitra kontaktované osobě údaj o datu a místu úmrtí.

 

Zprostředkování kontaktu je zpoplatněno správním poplatkem 500 Kč za každou kontaktovanou osobu.