Zavedení doručovací adresy do evidence obyvatel

Zavedení doručovací adresy do evidence obyvatel

Popis

Na písemnou žádost občana staršího 15 let lze v evidenci obyvatel vést také údaj o adrese, na kterou mu mají být doručovány písemnosti podle zvláštních právních předpisů. Tato adresa je odlišná od adresy trvalého pobytu.

 

Adresou pro doručování písemností se rozumí:

  • adresa v České republice
  • adresa mimo území České republiky
  • adresa poštovní přihrádky nebo dodávací schránky

 

Jako adresu pro doručování písemností nelze zavést e-mailovou adresu, fax, číslo mobilního telefonu a adresu ve formě POSTE RESTANTE.

 

Na adresu pro doručování písemností jsou povinny doručovat správní orgány a jiné orgány veřejné moci, nebudou na ni však doručovat např. peněžní ústavy, dodavatelé energií či jiných služeb, mobilní operátoři atd.

 

Občan může požádat o zavedení adresy pro doručování písemností ke konkrétnímu datu. Pokud žádost takové datum neobsahuje, bude zavedena do informačního systému evidence obyvatel k datu doručení žádosti příslušnému úřadu.


Co je nutné doložit

Doklad prokazující totožnost (např. občanský průkaz nebo cestovní pas)


Lze vyřídit elektronicky

Ano


Způsob vyřízení

Adresu pro doručování písemností, její změnu nebo zrušení občan ohlásí osobně ohlašovně podle místa trvalého pobytu.

V Brně lze adresu pro doručování písemností ohlásit na Magistrátu města Brna, Odboru správních činností, a to v úředních hodinách.

Žádost je možné zaslat v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem občana.

Ohlásit adresu pro doručování písemností je možné také prostřednictvím datové schránky fyzické osoby do datové schránky statutárního města Brna: a7kbrrn.


Poplatky

Poplatek není stanoven.


Sankce

Sankce nejsou stanoveny.


Legislativa

§ 10b zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů