Závazné stanovisko podle ust. § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Popis

Závazné stanovisko podle ust. § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (dále zákon o ochraně ovzduší), je podkladem pro rozhodnutí stavebního úřadu – o umístění stavby, stavební povolení, ohlášení stavby, kolaudační souhlas.

Vydání závazného stanoviska dle zákona o ochraně ovzduší je potřeba k umístění, provedení a užívání stavby stacionárního zdroje znečišťování ovzduší neuvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu.


Co je nutné doložit

Žádost musí obsahovatidentifikační údaje žadatele a stavby (situační výkres). V případě staveb je nutno doložit projektovou dokumentaci nebo její část, která se vztahuje ke stacionárnímu zdroji znečišťování ovzduší.

Není nutné podávat samostatnou žádost, byl-li využit formulář žádosti o souhrnné stanovisko OŽP MMB.


Lze vyřídit elektronicky

Ano


Způsob vyřízení

Žádost lze podat:

  • prostřednictvím datové schránky: a7kbrrn
  • elektronicky: ozp@brno.cz
  • zasláním žádosti na adresu:

Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Kounicova 67, 601 67 Brno

  • osobním doručením na podatelnu MMB, Malinovského nám. 3, Brno

Úřední hodiny:
Pondělí: 8:00–17:00
Úterý: 8:00–14:00
Středa: 8:00–17:00
Čtvrtek: 8:00–14:00
Pátek: 8:00–13:00

  •  osobním doručením na podatelnu Odboru životního prostředí MMB, Kounicova 67, Brno

Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00–17:00
Středa: 8:00–17:00
Pátek: 8:00–12:00

Kontakt na referenty ochrany ovzduší:
542 174 558, 542 174 572, 542 174 571


Poplatky

Správní poplatky nejsou stanoveny.


Opravné prostředky

Proti tomuto závaznému stanovisku nelze podat odvolání. Proti obsahu tohoto závazného stanoviska se lze odvolat jen prostřednictvím odvolání proti konečnému rozhodnutí stavebního úřadu v předmětné věci, jehož je toto stanovisko podkladem.


Legislativa

§ 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Často kladené dotazy

Pokud se jedná o zdroj vyjmenovaný v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. (např. plynová kotelna o tepelném příkonu 300 kW a více, lakovna se spotřebou VOC nad 0,6 t/rok, čerpací stanice benzinu atd.), je nutné požádat krajský úřad o vydání závazného stanoviska k umístění tohoto zdroje a povolení provozu zdroje. Pokud se jedná o zdroj neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. (např. plynová kotelna o tepelném příkonu do 300 kW, lakovna se spotřebou VOC do 0,6 t/rok, čerpací stanice nafty atd.), je nutné požádat o závazné stanovisko k umístění, provedení a užívání stavby Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno.

Ano, jedná se o zdroje nevyjmenované v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší (předpokládá se příkon kotle do 300 kW), obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá k umístění, provedení a užívání stavby závazné stanovisko.

Povinnost měření účinnosti spalování není v zákoně o ochraně ovzduší pro plynové spotřebiče stanovena. Povinnost provádět jedenkrát za 3 roky kontrolu technického stavu a provozu spalovacího zdroje mají pouze provozovatelé zdrojů spalujících pevná paliva o příkonu 10–300 kW včetně, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. Kontrola je prováděna prostřednictvím osoby, která byla proškolena výrobcem a bylo jí uděleno oprávnění k instalaci, údržbě a provozu. Doklad o kontrole je předkládán obecnímu úřadu na vyžádání. Kontroly spalinových cest se řídí vyhláškou Ministerstva vnitra č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty. Lhůty pro provádění kontrol a čištění spalinových cest jsou uvedeny v příloze č. 2 této vyhlášky. Kontrolu spalinové cesty u plynového kotle o výkonu 30 kW je nutné provádět jedenkrát za rok.

Stacionárním zdrojem je ucelená, technicky dále nedělitelná stacionární jednotka nebo činnost, které znečišťují nebo by mohly znečišťovat ovzduší, nejde-li o stacionární technickou jednotku používanou pouze k výzkumu, vývoji nebo zkoušení nových výrobků a procesů. Mobilním zdrojem se rozumí samohybná a další pohyblivá, případně přenosná technická jednotka vybavená spalovacím motorem, pokud tento slouží k vlastnímu pohonu nebo je zabudován jako nedílná součást technologického vybavení.

Pomůžeme vám?

Navštivte nás

Podmínkou pro osobní kontakt je předchozí telefonické nebo e-mailové objednání.
Adresa
Kounicova 67, 602 00 Brno (navigovat)
Dnes otevřeno
Pondělí
Úterý
není úřední den
Středa
Čtvrtek
není úřední den
Pátek
Sobota, Neděle
zavřeno