Žádosti o informace o životním prostředí

Popis

Žádost slouží k získání informací o životním prostředí vymezených zákonem. Jedná se o realizaci čl. 17 odst. 5 a zejména čl. 35 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (usn. č. 2/1993 Sb.).

Žadatelem může být každá fyzická nebo právnická osoba – § 2 písm. c) zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon“). Žadatel není povinen svoji žádost zdůvodňovat.

Informacemi o životním prostředí se rozumí podle § 2 písm. a) zákona informace v jakékoli technicky proveditelné podobě, které vypovídají zejména o stavu a vývoji životního prostředí, o příčinách a důsledcích tohoto stavu, o opatřeních, která mají vliv na stav životního prostředí, vlivech staveb na životní prostředí a veřejné zdraví a o posuzování vlivů na životní prostředí, správních řízeních ve věcech životního prostředí, posuzování vlivů na životní prostředí atd.

Žádosti o informace vyřizuje Magistrát města Brna – jednotlivé odbory (útvary) Magistrátu města Brna, do jejichž působnosti předmět žádosti o informaci spadá. Povinným subjektem jsou tedy jednotlivé odbory (útvary) Magistrátu města Brna (dále jen „MMB“), zejména Odbor městské informatiky, Odbor životního prostředí, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, Odbor územního plánování a rozvoje, Odbor zdraví, Odbor územního a stavebního řízení, Odbor dopravy, Odbor strategického rozvoje a spolupráce, Odbor obrany, Odbor památkové péče, Odbor správy majetku, přímo z titulu výkonu svých činností a nepřímo z titulu vazby svých činností na městské záležitosti z oblasti ŽP též Odbor zdraví, Odbor školství a mládeže, Odbor sportu, Odbor investiční, Organizační odbor, Odbor zahraničních vztahů (při navazování mezinárodních kontaktů v oblasti ŽP), Odbor implementace evropských fondů, Kancelář primátorky/primátora města Brna.

Jednotlivé úřady městských částí ve městě Brně jsou také povinnými subjekty ve smyslu zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost nemá předepsanou formu a lze ji učinit ústně, písemně, telefonicky, elektronicky, faxem nebo jinou technicky proveditelnou formou (§ 3 odst. 1 zákona).

V případě nesrozumitelné nebo příliš obecně formulované žádosti je žadateli do 15 dnů od obdržení žádosti zaslána výzva k jejímu upřesnění. Žadatel je povinen nejpozději do 15 dnů od doručení výzvy tuto žádost v požadovaném rozsahu upřesnit. V případě, že se žádost nevztahuje k působnosti orgánů města Brna a dotyčná informace není k dispozici a současně nemá povinný subjekt podle zvláštních právních předpisů povinnost takovou informaci mít, sdělí žadateli, nejpozději do 15 dnů od obdržení žádosti, že požadovanou informaci nemůže poskytnout (§ 4 zákona).

Pokud je povinnému subjektu známo, který útvar má požadovanou informaci k dispozici, postoupí mu žádost ve lhůtách stanovených v prvním odstavci tohoto bodu a uvědomí o tom žadatele.

Pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. To neplatí, pokud žadatel uvedl, že nemá možnost získat zveřejněnou informaci jiným způsobem. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, povinný subjekt mu ji poskytne.

Informace, které nelze poskytnout, a informace, jejichž poskytnutí je omezeno, jsou uvedeny v ustanovení § 8 zákona (např. ochrana utajovaných skutečností, ochrana osobních údajů, ochrana obchodního tajemství).


Co je nutné doložit

Magistrát města Brna nemá stanoven žádný konkrétní formulář žádosti. Ze žádosti musí být zřejmé, čeho se má týkat informace, jež má být poskytnuta. Ze žádosti musí být patrné, kdo ji podal.


Lze vyřídit elektronicky

Ano


Způsob vyřízení

Žádosti na OŽP MMB:

  • prostřednictvím datové schránky: a7kbrrn
  • elektronicky: ozp@brno.cz
  • zasláním žádosti a podkladů na adresu:

Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Kounicova 67, 601 67 Brno

  • osobním doručením na podatelnu MMB, Malinovského nám. 3, Brno

Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00–17:00
Úterý: 8:00–14:00
Středa: 8:00–17:00
Čtvrtek: 8:00–14:00
Pátek: 8:00–13:00

  • osobním doručením na podatelnu Odboru životního prostředí MMB, Kounicova 67, Brno

Úřední hodiny:
Pondělí: 8:00–17:00
Středa: 8:00–17:00
Pátek: 8:00–12:00

V případě ústní žádosti se tato vyřídí ústně, případně se provede její písemný záznam. Pak se jedná o písemnou žádost ve smyslu zákona.


Poplatky

Povinné subjekty jsou v souvislosti se zpřístupňováním informací oprávněny žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli v souladu se sazebníkem úhrad.


Opravné prostředky

Proti rozhodnutí magistrátu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u věcně příslušného odboru (útvaru) magistrátu, který rozhodnutí vydal.

Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat; pravomocné rozhodnutí o odmítnutí žádosti je však přezkoumatelné krajským soudem v rámci správního soudnictví.

Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li dány důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout. Pokud není stanoveno jinak, vztahuje se na odvolací řízení správní řád.


Legislativa

zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů