Vyšší ověření matričních dokladů pro použití v cizině

Popis

 • Vyšší (mezistupňové) ověření se provádí, mají-li být matriční doklady – rodný, oddací a úmrtní list, doklad o registrovaném partnerství, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství, potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize – vydané matričním úřadem nacházejícím se na území města Brna použity v cizině.
 • Výsledkem úkonu je vyznačení ověřovací doložky na matričním dokladu (ověření pravosti podpisu matrikáře a pravosti otisku úředního razítka).
 • Požádat může kterákoli fyzická osoba, není nutné předkládat plnou moc nebo prokazovat právní zájem.
 • Vyšší ověření lze provést na žádost, a to pouze na originálu dokladu vydaném po datu 1. 7. 2001 matričním úřadem se sídlem na území města Brna.
 • Ověření nelze provést na vidimované (úředně ověřené) kopii matričního dokladu nebo na zalaminovaném originálu matričního dokladu.

Co je nutné doložit

K žádosti o vyšší ověření je nutné doložit:

 • originál matričního dokladu vydaný po 1. 7. 2001 brněnskými matričními úřady,
 • platný doklad totožnosti žadatele.

Lze vyřídit elektronicky

Ne


Způsob vyřízení

Podání se provádí pouze písemně, a to:

 • poštou: Magistrát města Brna, Odbor vnitřních věcí, Správní oddělení, Husova 12, 601 67 Brno
 • osobně: Magistrát města Brna, Odbor vnitřních věcí, Správní oddělení, Husova 12, Brno, přízemí, dveře č. 104A, kontaktní telefon: 542 172 019, 542 172 312
 • úřední hodiny:

         pondělí 8.00–17.00

   středa 8.00–17.00

   pátek 8.00–12.00


Poplatky

Správní poplatek za vyšší ověření jednoho matričního dokladu:

 • 100 Kč
 • hradí se při podání žádosti
 • v hotovosti na pracovišti Magistrátu města Brna, Odbor vnitřních věcí, Správní oddělení, Husova 12, přízemí, dveře č. 104A
 • převodem na účet Magistrátu města Brna č. 111123222/0800, variabilní symbol 3213613220, konstantní symbol 0308, do zprávy pro příjemce se uvádí příjmení žadatele
 • pro mezinárodní platbu: IBAN CZ49 0800 0000 0001 1112 3222, BIC GIBACZPX
 • nelze uhradit kolkovou známkou ani platební kartou

Legislativa

 • § 2 odst. 1 písm. c), § 4a odst. 2 a § 28 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • § 26 vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Portál veřejné správy

Často kladené dotazy

Pro použití ve státech EU není nutné dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191, od 16. 2. 2019, opatřovat veřejné listiny vydané orgány EU žádným ověřením. K matričnímu dokladu připojí na žádost matriční úřad, který jej vydal, vícejazyčný standardní formulář, nahrazující úřední překlad do cizího jazyka.

Navštivte nás

Adresa
Malinovského nám. 624/3, 602 00 Brno (navigovat)
Dnes
není úřední den (další dny)
Pondělí
Úterý
není úřední den
Středa
Čtvrtek
není úřední den
Pátek
Sobota, Neděle
zavřeno