Parkovací průkaz

Popis

Parkovací průkaz může být vydán pouze držitelům průkazu ZTP (s výjimkou osob postižených úplnou nebo praktickou hluchotou) a nebo držiteli průkazu ZTP/P.

Držitel průkazu ZTP z důvodu postižení praktickou nebo úplnou hluchotou, který je zároveň držitelem průkazu ZTP žádá o vydání označení O2.

Průkaz může být vydán pověřené osobě na základě neformální plné moci nebo opatrovníkovi.

Parkovacím průkazem může být označeno pouze vozidlo, které přepravuje osobu se zdravotním postižením.  Osoba se zdravotním postižením musí vozidlo buď řídit nebo být vozidlem přepravována. Dále musí mít ve vozidle s sebou průkaz ZTP nebo ZTP/P, aby ho mohla na výzvu ukázat.

Osoba se zdravotním postižením může řídit nebo být přepravována více vozidly, parkovací průkaz není spojen s konkrétním vozidlem. Osoba se zdravotním postižením označí parkovacím průkazem vždy vozidlo, které právě řídí nebo ve kterém je aktuálně přepravována.


Co je nutné doložit

  • Občanský průkaz žadatele.
  • Průkaz pro osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P.
  • Fotografii odpovídající současné podobě (35 x 45 mm).
  • Předchozí parkovací průkazu, pokud jej držitel již vlastní.
  • Plnou moc nebo listinu opatrovnictví v případě zastoupení.

Lze vyřídit elektronicky

Ne


Způsob vyřízení

Osobně na Odboru sociální péče Magistrátu města Brna, Koliště 19, 601 67 Brno, Oddělení péče o seniory a osoby se zdravotním postižením, a to v úředních dnech:

pondělí  8.00 – 17.00 hodin

středa    8.00 – 17.00 hodin

pátek     8.00 – 12.00 hodin

V ostatních dnech pouze na základě předchozí domluvy.


Poplatky

Bez poplatku.


Legislativa

§ 67 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu -Speciální označení vozidel a osob

Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou (dále jen „parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením“), označení vozidla řízeného osobou sluchově postiženou (dále jen „označení O 2“) nebo označení vozidla lékaře konajícího návštěvní službu stanovené prováděcím právním předpisem smějí užívat jen osoby, které toto označení obdrží od příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo od oprávněného orgánu v zahraničí.

Pomůžeme vám?

Navštivte nás

Adresa
Koliště 19, 602 00 Brno (navigovat)
Dnes otevřeno
Pondělí
Úterý
není úřední den
Středa
Čtvrtek
není úřední den
Pátek
Sobota, Neděle
zavřeno

Virtuální prohlídka