Vladimír Novák

  • univerzitní profesor (in memoriam)

Zastupitelstvo města Brna na svém 29. zasedání dne 10. prosince 2013 schválilo udělení čestného občanství města Brna - prof. MUDr. Vladimíru Novákovi, DrSc., in memoriam. Prof. MUDr. Vladimír Novák, DrSc., univerzitní profesor a zakladatel československé traumatologie, se narodil 17. 10. 1891 ve Vrbčanech u Kolína. Vystudoval gymnázium v Kolíně a poté Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, na které promoval v roce 1914. V 1. světové válce byl členem polní nemocnice pod vedením prof. Znojemského, později působil v pražské posádkové nemocnici pod prof. Petřivalským. V letech 1918–1920 pracoval na I. chirurgické klinice v Praze a poté na chirurgické klinice Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kde se v roce 1926 habilitoval v oboru patologie a terapie nemocí chirurgických. Podnikl několik studijních cest – do USA, Švédska, Itálie a Francie. V roce 1930 byl jmenován mimořádným profesorem chirurgie na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 1933 vykonával funkci primáře Úrazové nemocnice v Brně, kterou založila Dělnická úrazová pojišťovna pro své pojištěnce, ale umožnila též volný přístup veřejnosti. V roce 1954 byl zřízen Výzkumný ústav traumatologický v Brně, který byl podřízen přímo Ministerstvu zdravotnictví a jehož ředitelem byl prof. Novák až do roku 1965. Výzkumný ústav traumatologický se stal střediskem úrazové chirurgie a sídlem Problémové komise úrazové chirurgie, která vedla vědeckou činnost v této oblasti. Díky prof. Novákovi přistupovala Úrazová nemocnice v Brně k modernějším, tj., operativním, postupům léčení některých zlomenin. Prof. Novák zavedl původní ojedinělý operativní způsob léčení některých zlomenin páteře, který nevyžadoval několikaměsíční nošení sádrového korzetu. Dále uvolnil cestu operativnímu spojování zlomenin dlouhých kostí končetin za použití speciálně vyvinutého kovového materiálu. Do studijních programů zařadil úrazovou prevenci a profylaxi (dopravní úrazy, tukové embolie a další) a zavedl třídění úrazů podle jejich příčin. Jedním z nejvýraznějších činů prof. Nováka bylo zřízení prvního, i v evropském měřítku unikátního, rehabilitačního střediska jako součásti nemocnice. Bylo organizačně samostatné a vybaveno všemi prvky poúrazové návratné péče – léčbou prací, tělesným cvičením a fyzikální terapií. Snahou prof. Nováka v Úrazové nemocnici bylo poskytovat léčebnou a hlavně operativní činnost také v neúrazové všeobecné chirurgii, aby kolektiv nemocnice byl tak připraven úspěšně řešit, kromě poranění končetin a poranění dutiny břišní a hrudní, také poranění ústřední nervové soustavy. Zavedl v té době ojedinělý systém, v němž se tentýž lékař věnoval po celou dobu léčení témuž nemocnému. Prof. Novák vedl své spolupracovníky k cílevědomé výzkumné práci a publikační činnosti. Vychoval celou řadu chirurgických a rehabilitačních odborníků, z nichž většina pod jeho vedením dosáhla vědeckých hodností. Přednášel na Masarykově univerzitě, v Ústavu pro doškolování lékařů v Praze a na mezinárodních fórech. Publikoval více než 90 vědeckých prací. Zásluhou prof. Nováka se Brno stalo místem pořádání každoročních traumatologických konferencí za účasti významných domácích i zahraničních osobností. Prof. Novák byl členem několika lékařských společností a v roce 1957 mu byla udělena Medaile J. E. Purkyně. Prof. MUDr. Vladimír Novák, DrSc., zemřel 8. 6. 1965 v Úrazové nemocnici v Brně. Je pohřben na Ústředním hřbitově v čestném hrobu města Brna. V roce 2011 byla v Úrazové nemocnici v Brně k připomínce 120 let od narození prof. Nováka odhalena jeho pamětní deska.