Václav Suchý

prof. RNDr. Václav Suchý, DrSc., dr. h. c.

  • lékařské vědy a farmacie

Václav Suchý se narodil 19. července 1936 v Tuchoměřicích u Prahy. V roce 1959 dokončil studium v oboru farmacie na Farmaceutické fakultě Masarykovy univerzity a po sloučení se stejnojmennou fakultou Univerzity Komenského v Bratislavě se přesunul na Slovensko. Po znovuobnovení fakulty v rámci Vysoké školy veterinární v Brně se nebývale zasloužil o její další rozvoj jako děkan v letech 1994–2000, poté do roku 2006 vykonával funkci rektora zmíněné univerzity a zasloužil se o posílení její pozice mezi ostatními veřejnými vysokými školami. V rozsáhlé vědecko-výzkumné činnosti se zaměřil na izolaci a identifikaci řady rostlinných látek, např. fenolů nebo alkaloidů. Zabýval se také studiem tkáňových kultur vyšších rostlin jako systémů produkujících farmaceuticky významné látky. Česká farmaceutická společnost Václavu Suchému v roce 2016 udělila medaili Eduarda Skarnitzla za celoživotní přínos pro rozvoj farmacie v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání. Ve všech funkcích se snažil pozvednout úroveň studia farmacie, zvýšit prestiž povolání farmaceuta a nejnovější vědecké a pedagogické trendy promítnout do vzdělávacího procesu.