Ukončení trvalého pobytu na území České republiky

Ukončení trvalého pobytu na území České republiky

Popis

Občan starší 15 let, který se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně v místě trvalého pobytu nebo zastupitelskému úřadu.

 

Ukončit trvalý pobyt na území České republiky může:

  • občan starší 15 let,
  • za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce, poručník, opatrovník, pěstoun nebo osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče,
  • za občana, který má jmenovaného opatrovníka a není způsobilý ukončit trvalý pobyt na území České republiky, jeho opatrovník,
  • občanem pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy.

Co je nutné doložit

  • Doklad prokazující totožnost (např. občanský průkaz, cestovní pas).
  • U dětí do 15 let rodný list dítěte.

Lze vyřídit elektronicky

Ano


Způsob vyřízení

Sdělení je možné podat na ohlašovně podle místa trvalého pobytu občana nebo na zastupitelském úřadu v zahraničí.

V Brně lze sdělení podat osobně na Magistrátu města Brna, Odboru správních činností, a to v úředních hodinách.

Sdělení je možné zaslat formou datové zprávy opatřené uznávaným elektronickým podpisem.

Sdělení je možné zaslat prostřednictvím datové schránky fyzické osoby do datové schránky statutárního města Brna: a7kbrrn.

Sdělení je možné zaslat také v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem občana.


Poplatky

  • Ukončení trvalého pobytu na území České republiky prostřednictvím ohlašovny – 100 Kč.
  • Ukončení trvalého pobytu na území České republiky prostřednictvím zastupitelského úřadu – 300 Kč.

Poplatek je třeba uhradit před ukončením trvalého pobytu na území České republiky a hradí se na pokladně, a to buď v hotovosti, nebo platební kartou, v případě písemného nebo elektronického podání převodem z účtu.


Sankce

Sankce nejsou stanoveny.


Legislativa

§ 10 odst. 12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů