Stanovisko Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna jako dotčeného orgánu pro řízení a postupy dle stavebního zákona

Popis

Stanovisko Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna (OŽP MMB) je stavebním úřadem vyžadováno jako podklad pro řízení a postupy dle stavebního zákona.


Co je nutné doložit

Žádost o souhrnné stanovisko OŽP MMB, případně závazné stanovisko v rozsahu kompetencí zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, a zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a příslušnou dokumentaci odpovídající prováděcí vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, nebo č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

K žádosti o vyjádření k odstranění stavby (demolice) přiložit dokumentaci bouracích prací zpracovanou dle přílohy č. 15 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Formulář žádosti ke stažení a vyplnění


Lze vyřídit elektronicky

Ano


Způsob vyřízení

Žádost a dokumentaci stavby lze podat:

 • prostřednictvím datové schránky: a7kbrrn
 • elektronicky: ozp@brno.cz
 • zasláním žádosti a dokumentace stavby na adresu:

Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Kounicova 67, 601 67 Brno

 • osobním doručením na podatelnu MMB, Malinovského nám. 3, Brno

Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00–17:00
Úterý: 8:00–14:00
Středa: 8:00–17:00
Čtvrtek: 8:00–14:00
Pátek: 8:00–13:00

 • osobním doručením na podatelnu Odboru životního prostředí MMB, Kounicova 67, Brno

Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00–17:00
Středa: 8:00–17:00
Pátek: 8:00–12:00

Telefonní kontakt na vyřizující referenty:

542 174 557, 542 174 564, 542 174 569

– odstranění stavby (demolice): 542 174 583


Poplatky

Správní poplatky nejsou stanoveny.


Opravné prostředky

Stanovisko není rozhodnutí ve správním řízení, proto ho lze přezkoumat nadřízeným orgánem pouze na základě odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu vydaného na základě předmětného stanoviska.


Legislativa

 • § 4 zákona č.183/2006 Sb., stavební zákon
 • § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění
 • zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech
 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

Často kladené dotazy

Platí lhůty dle správního řádu – v jednodušších případech do 30 dnů od podání žádosti, tj. od data podatelny OŽP MMB, popř. do 60 dnů, je-li nutné místní šetření, vyžádání posudku nebo jedná-li se o složitý případ.

Ano. Nejlépe přílohy ve formátu PDF. U výkresů formátu větším než A2 uvítáme doložení tištěné verze.

Projektovou dokumentaci pro stavební povolení v rozsahu:

 • průvodní zpráva,
 • souhrnná technická zpráva,
 • situace širších vztahů, koordinační situace stavby,
 • projekt vytápění.

V případě výrobních objektů:

 • popisy výrobních programů a technologií,
 • inženýrskogeologický průzkum, hydrogeologický průzkum,
 • sadové úpravy stavby,
 • řešení odpadového hospodářství včetně umístění sběrných nádob.

Dokumentaci bouracích prací v rozsahu:

 • průvodní zpráva,
 • souhrnná technická zpráva,
 • situační výkresy,
 • dokumentace objektů a technických a technologických zařízení.

Pomůžeme vám?

Navštivte nás

Podmínkou pro osobní kontakt je předchozí telefonické nebo e-mailové objednání.
Adresa
Kounicova 67, 602 00 Brno (navigovat)
Dnes otevřeno
Pondělí
Úterý
není úřední den
Středa
Čtvrtek
není úřední den
Pátek
Sobota, Neděle
zavřeno