Registrační značky na přání (RZP), k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu (třetí RZ), registrační značka elektrického vozidla (RZEL) a výměna přidělené RZ z důvodu poškození

Registrační značky na přání (RZP), k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu (třetí RZ), registrační značka elektrického vozidla (RZEL) a výměna přidělené RZ z důvodu poškození

Popis

Od 1. 1. 2016 je možné požádat místně příslušný registr silničních vozidel o přidělení, případně rezervaci registrační značky na přání, kterou si může zvolit vlastník vozidla nebo provozovatel vozidla se souhlasem jeho vlastníka. Registrační značka na přání může být složena z kombinace arabských číslic a velkých písmen latinské abecedy, s výjimkou písmen G, CH, O, Q a W, bez diakritiky.

Lze požádat i o vydání tabulky s registrační značkou již k silničnímu vozidlu přidělenou k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu (třetí registrační značka na nosiče kol) nebo v případě poškození tabulky s již přidělenou registrační značkou.

Od 1. 4. 2019 je možno požádat o registrační značku elektrického vozidla. Jedná se o vozidla poháněná výlučně elektřinou, vodíkem nebo v kombinaci s jiným palivem, je-li hodnota CO2 nejvýše 50 g/km.

Tiskopis ke stažení (Žádost o PŘIDĚLENÍ registrační značky na přání)

Tiskopis ke stažení (Žádost o REZERVACI registrační značky na přání)

Tiskopis ke stažení (Žádost o PŘIDĚLENÍ registrační značky elektrického vozidla)

Tiskopis ke stažení (Žádost o vydání tabulky s registrační značkou)


Co je nutné doložit

- Platný doklad totožnosti žadatele
- Osvědčení o registraci vozidla, část II. (technický průkaz vozidla). Nevztahuje se na doklady vydané po 1.1.2024. 
- Osvědčení o registraci vozidla, část I. – ORV (OTP) – netýká se nového vozidla
- Zplnomocnění při zastupování – písemná plná moc

- Příslušnou žádost

- Souhlas vlastníka, je-li odlišný od provozovatele, pokud žádá provozovatel vozidla

Vlastník (provozovatel) vozidla:

Fyzická osoba:

  • Doklad totožnosti – platný občanský průkaz, pas nebo jiný jej nahrazující doklad (např. u cizince doklad o povolení k pobytu, o udělení azylu na území ČR nebo o délce přechodného pobytu, nemá-li tato osoba trvalý pobyt na území ČR) žadatele
  • Jde-li o podnikatele, pak je potřeba živnostenský list nebo výpis ze živnostenského rejstříku, koncesní listina, osvědčení k výkonu podnikatelské činnosti, rozhodnutí o registraci apod.

Právnická osoba:

  • Platný výpis z obchodního rejstříku, zřizovací listina apod.
  • Pokud je žadatelem zástupce právnické osoby, není-li jmenován přímo ve výpisu z obchodního rejstříku, předloží plnou moc od statutárního orgánu.
  • Platný doklad totožnosti

Lze vyřídit elektronicky

Ne


Způsob vyřízení

Žádost lze podat na kterémkoli obecním úřadu obce s rozšířenou působností, a to bez ohledu na místo trvalého pobytu nebo sídlo společnosti.

V Brně lze podat žádost na Magistrátu města Brna, Odbor registru vozidel a řidičů, Kounicova 67, v kanceláři č. 220, a to v úředních hodinách:

pondělí                8.00–17.00

úterý                    8.00–12.00

středa                  8.00–17.00

čtvrtek                 8.00–12.00

pátek                   8.00–12.00

Objednat se elektronicky nelze!


Poplatky

Jsou řešeny dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položkou 26.

  • Rezervace znění (objednání) RZP: 500 Kč
  • Rezervace přidělené RZP po změně vlastníka, zániku, vyřazení a vývozu: 300 Kč
  • Přidělení tabulky RZP: 5 000 Kč (osobní automobil 10 000 Kč, motocykl 5 000 Kč)
  • Vydání tabulky s registrační značkou již tomuto silničnímu vozidlu přidělenou (třetí RZ, poškozená RZ): 600 Kč za každou tabulku
  • Přidělení RZEL – není zpoplatněno.

Poplatek se hradí při podání žádosti na pokladně, a to buď v hotovosti, nebo platební kartou.


Legislativa

§ 7b, c, d zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích