Registrace historických a sportovních vozidel

Registrace historických a sportovních vozidel

Popis

Registraci historických a sportovních vozidel upravuje zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění, a vyhláška MD č. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel.

Dnem 1. 7. 2006 byla zavedena a upřesněna působnost vybraných obecních úřadů obcí s rozšířenou působností v sídle kraje coby orgánů státní správy pro činnost registrace výše uvedených vozidel. Pro Jihomoravský kraj (okresy Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo) je to Magistrát města Brna.

Kontaktní osoba: tel. 542 174 023

Tiskopis ke stažení (historická vozidla)

Tiskopis ke stažení (sportovní vozidla)


Co je nutné doložit

Registrace historického vozidla

- Vyplněnou žádost o provedení testování historického vozidla s technickými údaji historického vozidla a protokolem o kladném testování klubovou a krajskou testovací komisí

- Barevné fotografie historického vozidla o rozměru 6 x 9 cm, u automobilů s pravozadním a levopředním pohledem, u motocyklů s pohledem z pravé a levé strany

Poznámka: U motocyklů s postranním vozíkem se předkládají barevné fotografie o rozměru 6 x 9 cm s pravozadním a levopředním pohledem (jako u automobilů).

- Původní registrační doklady, pokud k vozidlu existují, nebo doklad o jeho vyřazení z registru vozidel jiného státu, byl-li vydán

- Doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

- Platný doklad totožnosti

- Doklad o povolení k pobytu nebo o udělení azylu na území České republiky, není-li provozovatel historického vozidla občanem České republiky

- Údaje o vlastníkovi historického vozidla nebo o jeho provozovateli, není-li vlastník současně provozovatelem historického vozidla

- Souhlas vlastníka historického vozidla s jeho registrací, je-li vlastník odlišný od provozovatele historického vozidla

Pokud vlastník nebo provozovatel historického vozidla hodlá provozovat více než jedno historické vozidlo pod jednou zvláštní registrační značkou pro historická vozidla, předkládá přihlášku do registru spolu se stanovenými doklady pro všechna tato vozidla. Místně příslušný úřad provede souhrnnou registraci všech těchto historických vozidel a žadateli přidělí jen jednu zvláštní registrační značku pro historická vozidla, kterou zapíše při výdeji do všech průkazů historického vozidla, a současně k nim vydá pro všechna tato historická vozidla osvědčení o registraci.

Hodlá-li vlastník nebo provozovatel historického vozidla provozovat další historické vozidlo a má již přidělenu zvláštní registrační značku pro stávající historické vozidlo, předkládá k přihlášce o rozšíření registrace pro další vozidlo pod touto zvláštní registrační značkou doklady stanovené pro registraci tohoto dalšího vozidla.

Registrace sportovního vozidla  

- Protokol o provedené kontrole technického stavu sportovního vozidla ve stanici technické kontroly, jehož součástí je i evidenční kontrola vozidla

- Průkaz sportovního automobilu nebo průkaz sportovního motocyklu (dále jen „průkaz sportovního vozidla")

- Technický průkaz vozidla, byl-li již dříve vydán

- Originály původních zahraničních registračních dokladů, bylo-li vozidlo registrováno v jiném státu

- Souhlas AS AČR s dovozem jednotlivého sportovního vozidla s RZ s přílohami (u vozidla dovezeného ze zahraničí)

- Potvrzení technické komise AS AČR, bylo-li vydáno

- Doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

- Platný doklad totožnosti

- Doklad o povolení k pobytu nebo o udělení azylu na území České republiky, není-li vlastník nebo provozovatel sportovního vozidla občanem České republiky

- Údaje o vlastníkovi sportovního vozidla nebo o jeho provozovateli, není-li vlastník současně provozovatelem sportovního vozidla, podle § 4 odst. 4 písm. a) 

- Souhlas vlastníka sportovního vozidla s jeho registrací, je-li odlišný od jeho provozovatele

Výdej dokladu o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost (popřípadě zápis údaje o historické původnosti silničního vozidla do registru silničních vozidel a do technického průkazu silničního vozidla)  

- Vyplněnou žádost o provedení testování historického vozidla s technickými údaji silničního vozidla a protokolem o kladném testování klubovou testovací komisí

- Technický průkaz vozidla

- Doklad totožnosti

- Doklad o povolení k pobytu nebo o udělení azylu na území České republiky, není-li vlastník nebo provozovatel sportovního vozidla občanem České republiky

- Údaje o vlastníkovi silničního vozidla nebo o jeho provozovateli, není-li vlastník současně provozovatelem silničního vozidla

- Souhlas vlastníka silničního vozidla s jeho registrací, je-li vlastník odlišný od provozovatele silničního vozidla

Další doklady předkládané k přihlášce k registraci historického nebo sportovního vozidla v registru historických a sportovních vozidel

Vlastník vozidla:

Fyzická osoba:

- Občanský průkaz nebo jiný jej nahrazující doklad (např. u cizince doklad o povolení k pobytu, udělení azylu)

Právnická osoba:

- Zástupce právnické osoby, není-li jmenován přímo ve výpisu z OR, předloží úředně ověřenou plnou moc od statutárního orgánu a vlastní občanský průkaz

Provozovatel vozidla (je-li odlišný od vlastníka):

- Plnou moc s úředně ověřeným podpisem nebo uznatelným elektronickým podpisem a souhlas vlastníka k provedení úkonu (např. leasingová nebo úvěrová smlouva se souhlasem k provedení daného registračního úkonu)

- Ostatní stejně jako vlastník

Užitečné informace

Pro více informací doporučujeme před registrací kontaktovat pracovníky registračního místa.

Všem žadatelům o úkony spojené s registrací HV a SV doporučujeme telefonické objednání.

Základním předpokladem úspěšné registrace HV je kladný výsledek testování HV.

Testování HV krajskou testovací komisí (KTK)

Pravidla pro jednotné testování historických vozidel jsou stanovena v příloze č. 6 k vyhlášce č. 355/2006 Sb.

Nejbližší testovací komise:

Krajská testovací komise – Jihomoravský kraj

Číslo komise: 02 – předseda Václav Baláč

                              Telefon: 604 535 564, 547 352 433 

                               E-mail: vaclav.balac@centrum.cz


Lze vyřídit elektronicky

Ne


Způsob vyřízení

Registrační místo pro registraci HV a SV – Jihomoravský kraj:

Magistrát města Brna
Odbor registru vozidel a řidičů
Kounicova 67 
601 67 Brno

V Brně lze podat žádost o registraci historického a sportovního vozidla po telefonické domluvě v úředních hodinách:

pondělí                8.00–17.00

úterý                    8.00–12.00

středa                  8.00–17.00

čtvrtek                 8.00–12.00

pátek                   8.00–12.00

Ing. Josef Janečka, tel.:  542 174 023, e-mail: janecka.josef@brno.cz

Mgr. Michaela Horniačková, tel.:  542 174 023, e-mail: horniackova.michaela@brno.cz

Objednat elektronicky se nelze.


Poplatky

Jsou řešeny dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položkou 26 a 27.

Správní poplatky při nové (první) registraci HV a SV 

- Motocykl do 50 ccm: 300 Kč

- Motocykl nad 50 ccm včetně motocyklu s postranním vozíkem nebo motorová tříkolka, popř. motorová čtyřkolka: 500 Kč

- Motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly: 800 Kč

- Přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně: 500 Kč

- Přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti: 700 Kč

Správní poplatky při zápisu údaje o historické původnosti silničního vozidla do registru silničních vozidel a do technického průkazu silničního vozidla   

- Zápis změny do technického průkazu vozidla a do registru vozidel: 50 Kč     

Žadatel uhradí správní poplatek v hotovosti, případně bezhotovostně platební kartou na pokladnách ODSČ Magistrátu města Brna.


Legislativa

Část osmá zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, a vyhláška MD č. 355/2006 Sb.