Referent samosprávy silniční dopravy, Odbor dopravy (VŘ č.018/2023) - prodloužen termín pro podání přihlášek

Obsah

Informace k VŘ č. 018/2023

Termín pro podání přihlášek prodloužen do 31. 3. 2023

Tajemník Magistrátu města Brna

v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

oznamuje vyhlášení výběrového řízení č. 018/2023

na funkční místo úředníka/úřednice

v pracovním poměru na dobu neurčitou

 

referent samosprávy silniční dopravy 

s místem výkonu práce: Odbor dopravy MMB, Kounicova 67

 

Charakteristika pozice:

 • Zajišťuje a zpracovává koncepci realizace dopravních staveb; zajišťuje rozvoj dopravní infrastruktury města v návaznosti na Územní plán města Brna, podílí se na zpracování programu rozvoje města, Plánu udržitelné městské mobility města Brna i jeho aktualizaci z pohledu koncepce dopravy.
 • Zajišťuje rozpracovávání střednědobých a krátkodobých plánů a organizaci dopravy, vznáší požadavky na projednání změn Územního plánu města Brna souvisejících se změnami v jednotlivých dopravních systémech (obzvláště v silniční dopravě) dle změn v území.
 • Vyjadřuje se k dispozicím s majetkem města a investičním záměrům města i soukromých investorů z pohledu koncepce dopravy, zajišťuje zpracování přípravné části investičního procesu v oblasti dopravních staveb, spolupracuje na zpracování a projednání IZ dopravních staveb na území města ve volených orgánech města.
 • Spolupracuje s odbornými pracovišti v ČR i v zahraničí v oblasti dopravy při tvorbě koncepce jednotlivých dopravních systémů města k regionu a státu, zajišťuje odbornou garanci a spolupráci v mezinárodních a evropských rozvojových projektech.
 • Zajišťuje zadání veřejných zakázek na zpracování dopravních studií.

 

Bližší informace o druhu práce Vám podá:

Mgr. Iva Rorečková, vedoucí oddělení koncepce a strategie rozvoje dopravy, tel.: 542 174 638

mail: roreckova.iva@brno.cz

 

Platové podmínky:  11. platová třída – platový tarif dle započitatelné praxe + osobní příplatek po 3 měsících.

 

Termín nástupu:     dle dohody, možno ihned po skončení VŘ.

 

Kvalifikační předpoklady a požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu,
 • znalost světového jazyka na komunikační úrovni,
 • znalost principů veřejné správy,
 • orientace v právních předpisech vztahujících se k vykonávané činnosti, zejména:

        -       zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

        -       zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů,

        -       zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

 • orientace v obecných právních předpisech vztahujících se k činnosti obcí,
 • uživatelská znalost práce na PC,
 • velmi dobrá schopnost jednat s lidmi, vysoké pracovní nasazení, odpovědnost, pečlivost, spolehlivost, flexibilita, samostatnost, psychická odolnost,
 • velmi dobrý písemný a ústní projev.

 

Dále výhodou:

 • vzdělání se zaměřením na silniční dopravu,
 • zkušenosti v oboru – praxe ve veřejné správě,
 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti při správním rozhodování a dozorové činnosti v silničním hospodářství (povinnost složit zkoušku do 18 měsíců od vzniku prac. poměru),
 • řidičský průkaz sk. B.

 

Nabízíme:

 • možnost trvalého vzdělávání – podpora profesního i osobního rozvoje (vstupní vzdělávání, adaptační příprava a návazná školení, semináře, kurzy),
 • možnost konzultovat osobní i pracovní problémy v rámci pracovní doby s psychologem MMB,
 • příjemné pracovní prostředí a přátelský kolektiv,
 • výbornou dostupnost – pracoviště v centru Brna,
 • 5 týdnů dovolené,
 • 4 dny indispozičního volna (sick days),
 • pružnou pracovní dobu,
 • umístění dítěte v dětské skupině (zařízení jesličkového typu pro děti od 1 do 4 let),
 • závodní stravování,
 • a další zajímavé zaměstnanecké výhody dle Kolektivní smlouvy (např. příspěvek na rekreaci, popř. penzijní připojištění nebo životní pojištění, příspěvek na rekreaci dítěte, příspěvek na zdravotní péči, příspěvek na ošatné, odměna dárcům krve, odměna při životním výročí, jazykové kurzy).

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka stanovené § 4 zákona č. 312/2002 Sb. jsou:

 • státní občanství ČR nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR,
 • věk minimálně 18 let,
 • způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost,
 • ovládání jednacího jazyka.

Náležitosti písemné přihlášky (§ 7 odstavec 4 zákona č. 312/2002 Sb.):

název a číslo výběrového řízení, jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis.

K přihlášce je nutné připojit doklady (§ 6, odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb.):

 • profesní životopis,
 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál nebo ověřená kopie),
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 

Písemnou přihlášku se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami (bez nich není přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o obsazované funkční místo) předejte či zašlete v uzavřené obálce označené číslem a názvem výběrového řízení do 31. 3. 2023 (včetně) na adresu:

            Magistrát města Brna

            Personální oddělení

            Dominikánské nám. 1

            601 67 Brno

nebo předejte na podatelně Magistrátu města Brna, Malinovského nám. č. 3.

 

Informace k organizaci výběrových řízení včetně potřebných tiskopisů jsou k dispozici na internetu (www.brno.cz) nebo na Personálním oddělení MMB.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

Oznámení vyvěšeno dne: 24.1.2023

Oznámení prodlouženo: 16. 3. 2023