prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc. - výchova a vzdělávání

prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc.

výchova a vzdělávání

Eduard Schmidt se narodil 11. prosince 1935 v Uherském Hradišti. Svoji profesní dráhu začal na katedře experimentální fyziky přírodovědecké fakulty brněnské univerzity, tehdy nesoucí jméno Jana Evangelisty Purkyně. Po dalších několik desítek let se potom odborně věnoval fyzice pevných látek – jako vědeckovýzkumný pracovník i jako pedagog. Předmětem zájmu Eduarda Schmidta byly optické vlastnosti pevných látek, fyzika polovodičů, fyzika tenkých vrstev a další. Výsledky svého výzkumu publikoval v mnoha desítkách odborných prací. Po roce 1990 se Eduard Schmidt angažoval v akademických funkcích: po dva roky byl děkanem Přírodovědecké fakulty, od roku 1992 zastával šest let funkci rektora Masarykovy univerzity, dalších šest roků pracoval jako prorektor pro výzkum a vývoj. Působil také jako člen vědeckých rad několika institucí, byl členem Rady vlády ČR pro vědu a výzkum. Jako vynikající vědec, pedagog i rektor ovlivnil Eduard Schmidt mnoho generací mladých lidí nejen ve svém vědním oboru. Jako občan a mimořádně aktivní člen mnoha kulturních a společenských organizací a komisí přispívá k rozvoji kultury a jejího zázemí v Brně. Jeho působení na univerzitní i mimouniverzitní veřejnost naplňuje ideál výchovy a vzdělání příkladným způsobem, proto profesoru Schmidtovi náleží Cena města Brna v tomto oboru plným právem.