prof. PhDr. Rudolf Šrámek, CSc. - společenské vědy

prof. PhDr. Rudolf Šrámek, CSc.

  • společenské vědy

Rudolf Šrámek se narodil 15. ledna 1934 v Ostravě a vyrůstal na Hlučínsku v česko-německém prostředí. Místní jazyková spletitost u něj vzbudila zájem o dialekt. Vystudoval češtinu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity a po absolutoriu v roce 1958 se v brněnském Ústavu pro jazyk český Akademie věd věnoval terénnímu výzkumu dialektů, zabýval se srovnáním česko-německých jevů z oblasti toponymie (nauky o zeměpisných jménech) a antroponymie (nauky o osobních jménech) či vývojovými procesy v mluvě moravských měst apod. Od roku 1993 dodnes působí na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity a je znám jako učitel, který umí své studenty získat pro obor. Vědecká práce profesora Šrámka je rozsáhlá, např. se podílel na reprezentativním Českém jazykovém atlasu a je spoluautorem publikace Zeměpisná jména v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Je také pravidelně zván k přednáškám na zahraniční univerzity a na konference, ty také sám organizuje. V minulosti byl zvolen mj. místopředsedou onomastické komise při Mezinárodním komitétu slavistů a do roku 2002 působil jako předseda Onomastické komise Akademie věd ČR. Jazykovědec Rudolf Šrámek se zasloužil o to, že se onomastika čili nauka o vlastních jménech stala plnohodnotnou lingvistickou disciplínou.