Prof. PhDr. Radoslav Večerka, DrSc. - společenské vědy

Prof. PhDr. Radoslav Večerka, DrSc.

společenské vědy

Prof. PhDr. Radoslav Večerka, DrSc., se narodil v roce 1928 v Brně. Jeho odborné působení je od 50. let 20. století spojeno s Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity, kde ovlivnil několik generací studentů. Středem jeho badatelského zájmu je slovanská jazykověda, slavistika, a to jak z pohledu čistě lingvistického, tak i v rozměru kulturněhistorickém. Z desítek odborných knih, článků a skript, jež prof. Večerka publikoval, jmenujme alespoň kompendium Staroslověnština, dále Základy slovanské filologie a staroslověnštiny, pětisvazkovou Syntax jazyka staroslověnského či účast na kolektivních dílech o české slavistice.

Prof. Večerkovi se dostalo řady prestižních zahraničních ocenění. Je držitelem dvou čestných doktorátů udělených univerzitou ve Freiburgu a Sofijskou univerzitou v letech 1999 a 2001, obdržel i badatelskou cenu Humboldtovy nadace. Patří dnes k mezinárodně nejuznávanějším představitelům české slavistiky.

Udělení Ceny města Brna prof. Radoslavu Večerkovi je uznáním autority jeho díla, jímž spoluvytváří dobré jméno města Brna ve světě vědy.