prof. PhDr. Milan Suchomel, CSc. - literární činnost a publicistika

prof. PhDr. Milan Suchomel, CSc.

literární činnost a publicistika

Milan Suchomel se narodil 13. července 1928 v Brně. Po maturitě vystudoval češtinu a filozofii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity a od roku 1953 do dnešní doby zde působí jako pedagog – po letech vedení Ústavu české literatury v současné době jako emeritní profesor. Patří k předním českým literárním kritikům a historikům se značným přesahem do literární teorie. Celé jeho dílo je prolnuto nejen brněnskou tematikou, ale je přímo spjato s brněnským odborným i denním tiskem. Soustavně přispíval recenzemi a kritickými články zejména do Hosta do domu, Literárních novin, Plamene, Orientace aj. Podílel se autorsky na řadě literárněvědných knih, samostatně publikoval titul Literatura z času krize, soubor recenzí a kritik Co zbylo z recenzenta a Jiné oči Jiřího Mahena. Mahenův Měsíc: text, kontext, čtenáři. Ocenění náleží profesoru Suchomelovi z mnoha důvodů: za dlouholetou činnost na poli literární vědy a kritiky, za jeho srostlost s brněnskou bohemistikou, jejíž je dlouhodobě respektovanou osobností, za zájem o spisovatele Brna, jakož i za jeho dlouholetou pedagogickou činnost.