prof. PhDr.  Ivo  Možný, CSc. - společenské vědy

prof. PhDr. Ivo Možný, CSc.

společenské vědy

Ivo Možný se narodil 31. srpna 1932 v Prostějově. Vystudoval literární vědu, češtinu a ruštinu na Masarykově univerzitě v Brně, kde později získal také doktorát ze sociologie. Jako redaktor Československého rozhlasu v Ostravě, Praze a Brně a od roku 1965 jako pedagog na nově založené katedře sociologie Filozofické fakulty dnešní Masarykovy univerzity, tehdy nesoucí jméno Jana Evangelisty Purkyně, kriticky glosoval dění v tehdejší společnosti. To bylo mimo jiné příčinou jeho pronásledování v dobách normalizace, kdy pracoval jako počítačový technik a jako poradce v manželské a předmanželské poradně. Po roce 1989 se stal vedoucím obnovené katedry sociologie na Filozofické fakultě MU a také proděkanem této fakulty. V roce 1992 byl jmenován profesorem sociologie, svým osobním nasazením přispěl ke vzniku Fakulty sociálních studií MU, po jejím založení v roce 1998 se stal jejím prvním děkanem a dodnes zde působí jako emeritní profesor. Především jeho zásluhou patří tato fakulta k nejlepším v oboru. Profesor Možný se ve své vědecké práci zabývá především proměnami české rodiny a rodinné a sociální politiky a této problematice věnoval mnoho odborných i populárněvědných textů a publikací. Jako uznávaný odborník v oborech sociologie a sociální filozofie se zásadním způsobem zasloužil o rozvoj společenskovědního vzdělávání v Brně.